Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1931-08-22

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge Jacobsen resumerer sagens forløb efter interviewet i BT 7. august 1931

Transskription

22de Aug. 21.

Hr. Chefredacteur
G. Helweg Larsen.
Efter min Hjemkomst har jeg haft Lejlighed til at gennemlæse saa at sige alt, hvad der er fremkommet af Indlæg i den samlede Dagspresse - foranlediget ved et Interview i B.T. med mig af Chr. Houmark af d. 7de ds. - Nu vel, at den radicale og socialdemokratiske Presse har været mig imod var ikke andet end venteligt dels er jeg ikke persona grata paa 'Politikens' og andre radicale Blades Redaktioner, dels er jeg i Socialisternes Øjne en arg Kapitalist, som skal kanøles naar Leilighed byder sig, men at 'Dagen Nyheder' mit eget gamle Organ har været mig imod har berørt mig. saa meget mere som De, Bladets høie Chef maatte kunne vide, at naar jeg udtalte mig som gjort om V's Forhold til Direktør P. var det sandelig ikke for at sætte

V. i et daarligt lys overfor Offentligheden tværtimod - intet har ligget mig fjernere. Hvor intimt De egentlig kendte V. kan jeg jo ikke have nogen Mening om og vedkommer mig ikke; men at V. følte sig fremmed paa Carlsberg og blev holdt nede af Direktør P. kan jeg som hans Broder bevidne al den Stund V. paa det Punkt ofte betroede sig til mig. V. fik et godt Eftermæle i Pressen og De sagde de skønneste Ord om ham, men det er en Illusion at sige og tro at V. stod i godt Samarbejde med Direktør P. og at som De siger:"V. J. nøjedes ikke med at udfylde sin Plads indenfor C. B.s Direktion". Det gjorde han saa sandeligt, med der var ikke givet ham Plads nok og han kunde ikke udfolde sig saa meget han havde ønsket takket være Direktør P. manglende Loyalitet overfor ham og Fader, som netop i et Brev siger: d. 29/10-02
"Det fornøier mig at I have haft glæde af P. Besøg (i Edinburgh) og at V. har faaet Øjnene op for hvilken Støtte I ville kunne have i ham naar jeg er død"

2.

Vibeke, Carl hans 2 Børn har da ogsaa begge takket mig for mine Udtalelser. P. Arbejder bevidst paa at holde Carl ude fra Carlsberg ligesom han har været meget naadig og affejende overfor min Søstersøn Ejvind Vögg, som ønsker at blive Brygger og gerne fortsætte Traditionen ... vel modtaget hos Benny Dessau paa Tuborg.
Det var ikke udelukkende af Skattehensyn at V. byggede Svastika han tænkte yderligere ad Aare at kunne lægge Mikkelborg ind under dette , for naar han fik Raad til det at blive hvad paa Engelsk kaldes country gentleman eller squire.
Hvem var det der altid formanede ham til, trods alt, at holde ud - at blive derude boende om Vinteren som Direktør

endelig ikke opgive Traditionen og saaledes slette Navnet derude ? Undertegnede.
Alt dette kunde og kan De ikke vide og Anliggender af den Art ønsker jeg selvsagt ikke frem for Offentligheden.
Chr. Guldmann siger rigtigt:
"Forretningsmæssigt maatte han naturligviis være hemmet. Det store Arbejde var lagt i fremragende Dygtigheders Hænder etc." Hvem hemmede ham? Poulsen.
At jeg slet ikke skulde udtale mig derom kan der være delte Meninger om og gjorde jeg det skidt da bebrejd mig ialfald ikke mine Motivers Berettigelse - jeg har blot med disse Linjer ... Vagns Broder overfor Dem som hans gode Ven lade Dem faa et lille Indblik i det som virkeligt pinte V. - han havde fortjent en bedre Skæbne paa Carlsberg.

Med venlig Hilsen
Deres
Helge Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondet. Helge Jacobsens kopibog.