Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1930-02-22

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

HJ har endelig fundet et roligt sted i Italien. Om Ny Carlsbergfondets støtte af projekter vedrørende Havekunst.

Transskription

22.de Feb. -30

Kjære Andreas
Efter 2 Ugers forgæves Søgen har jeg endeligt fundet vel nok et af Klodens skønneste og, hvad der for mig er det vigtigste, roligste Hoteller - helt ude paa Pynten af Kap Martin liger det ligevis som Kronborg og her bliver jeg til min Afrejse Mandag Aften d. 3.die n. M. modtaget med Tak Dit sidste Brev og skal gjentage overfor Dig hvad jeg udtalte til Dr B. ang. Strandreguleringen ved Klampenborg. Altsaa: før Fondet faar ...oplysning om, hvad d'Herrer mener med Regulering kan

Fondet jo overhovedet ikke stille noget Løfte i Udsigt; dernæst opfatter jeg Fundatsens Ordlyd om "Havekunst" saaledes, at kun hvor en Havearkitekt vil blive anvendt (ikke til et hvilkensomhelst Park anlæg) til virkelig Horticultur (d.v.s. Anlæg enten fransk italiensk eller engelsk) - kun der vil Fondets Midler kunne bruges.
Det Engelske Haveanlæg vil jo næppe i dette Tilfælde komme i Betragtning, da man jo (ialfald indenfor Fondets Medlemmer) ønsker et frit Udblik over Sundet, men et Anlæg nedenfor det nu afbrændte Kl. Badehotel paa Søsiden vil let kunne gjøres smukt med lav Blomsterbeklædningbeplantning og ved Anbringelse af lavt voksende Træer og Buske forudsat at Anlæget lægges

i Hænderne paa en duelig Havearkitekt - Hvis ikke min Hukommelse svigter mig har jeg bestemt allerede siden min Afrejse at have udtalt mig som ovenfor anført skriftligt siden min Afrejse - Det at betale Reguleringsarbejdsregninger med Høfter og Fluepapir kan der jo ikke være tale om_; jeg synes egentlig Sagen er ganske ligetil og klar. Der er jo det altid noget vanskeligere Spørgsmål; Blomsterbeplantet Parkanlæg: Ørstedsparken f. Ex.; Ørstedsparken er jo ingen Have, men faa Steder om ingen i Byen findes flere Blomsterafdelinger af virkelig Horticultur, men denne Vanskelighed kommer jo ikke i Betragtning i Sagen om Klampenborg Hvidøre -

Havde et langt interessant Brev fra Dr. I. men da han har skrevet det samme til Dr. P behøver jeg næppe at gjentage Indholdet, men blot udtale, at jeg finder det rigtigt at vente med at tage Stilling til Kentauren og de omtalte romerske Soldaterrelieffer til Auktionen i London er vel overstaaet hvis Dr. P. overhovedet mener og ønsker disse Kunstværker værdige til Indlemmelse i Glyp. Haaber det gaar i orden med Amerikanske Maleri udst.; læste idag i "Svenska Dagbladet" at man x) ønskede den inden Tilbagesendelsen til U.S.A., men at der intet bestemt foreligger. Det vilde være Skade om vi gik glip af den Reclame -
Paa snarligt Gjensyn! Din heng. H.J.

x) Glyp.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Menton

Cap Martin Hotel
entre
Monte Carlo & Menton

København

Rigsarkivet