Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1930-07-07

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Helge Jacobsen orienterer Frederik Poulsen om forløbet af ansættelsen af Gustav Falck som ny sekretær i Ny Carlsbergfondet.

Transskription

7de Juli – 30.

Kjære Dr. Poulsen
Før De udgyder Deres Vredes Straale over Fondets og mit syndige Hoved burde De [have] spurgt J. B. om hvem hans Modkandidat var ikke sandt? Da vilde J.B. have svaret, at det formentlig bliver Gustav Falck, ..han har indsendt Ansøgning; intet er afgjort inden da G.F. skulde indhente sin Hustrus Samtykke. Thorlacius Ussing !? hvor i Alverden kommer De paa [?] den Tanke? G. F.s Ansøgning kom over os alle som en Bombe uden en Bombes ubehagelige Detonation.

De og G. F. er jo temmelig jævnaldrende hvorfor De vel med Lethed kan finde en Form for Samarbejde, da han er meget fredsommelig af Natur (ligesom jeg!), for mig bliver det jo noget vanskeligere, da han fra at være Kgl. Embedsmand og ældre rykker noget ned i Prestige, efter min Opfattelse i Alfald; I. [Ingholdt] og jeg har jo været mere kammeratlige – ligesom De og jeg fordum – da De beklædte Stillingen – Nej de oplagte Emner ved Siden af J.B. var saamænd Vagn P. og unge Rostrup indtil altsaa G. F.s Ansøgning arriverede og blev modtaget – Lad nu være med at være tvær og mavesur som et Barn som ikke faar sin Vilje. Vi har netop i høj Grad haft Dem i vore Tanker ved Udfaldet, og Deres Udtalelse om

”et nyt Bevis paa Arrogance og Uhøflighed er ihøj Grad stødende og uretfærdig; Fondets og min Tone overfor Dem har altid været en Gentlemans; man maa ofte her i Livet resignere og tage lidt Modgang med godt Humør og det har De ofte Dr Poulsen haft svært ved at gøre; De mener au fond ikke saa slemt med Deres ildfulde Udtryk hvorfor jeg ikke kan blive fornærmet eller vred paa Dem, skønt her sandelig var Grund nok – Lev nu vel derude ved Salten Strand og lad være med at tillægge Fondet og mig de stygeste Motiver i vor Handlemaade al den Stund vi altid

ønsker at staa ikke blot paa den … ekste, men også paa den venskabeligste Fod med vor udmærkede Direktør for Glyp.
Blot De havde kunnet udsætte Deres Rejse lidt saa havde vi kunnet drøfte Sagen; nu var De jo borte
Servus
HJ

P. S. I øvrigt undrer det mig at J. B. intet har sagt Dem om G.J.’s Valg, naar han dog her havde en Lejlighed til at give Dem Meddelelse om en saadan, ogsaa for Dem interessant Afgørelse

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Hornbæk

Ny Carlsbergfondets arkiv