Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1927-03-24

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

FP skriver fra Rom, at han har været ude for at se på en kiste til Helge Jacobsen. FP fastholder, at han vil opsige sin stilling som sekretær i Ny Carlsbergfondet på grund af den dårlige løn og fremkommer med voldsom kritik af Francis Beckett.

Transskription

Roma 24 Marts 1927

Kære Direktør Helge Jacobsen!
Jeg har med nogen Møje fundet Ligkistemagasinet i en af Sidegaderne til Fotana Trevi, men - de havde ingen Catalogo. Jeg kunde faa Lov at se paa færdige Kister og bestille efter de foreliggende Prøver. Men saa egenhændig tør jeg dog ikke være, og da De er en ung Mand og forhaabentlig kommer til Rom mange

Gange før Deres Død, har jeg foreløbig ladet Sagen falde.
Hos Kunsthandlerne har jeg intet set af Betydning. Jeg fastholder vedblivende, at hele Købet af Demosthenesbroncen er en Fejl og ogsaa Blinkenberg, hvem jeg har talt med om Sagen, er af samme Mening. Det er forbandet kedeligt at have med ufejlbarlige Folk som Beckett at gøre, men deri lader sig jo intet ændre.
I den Anledning vil jeg gerne

sige Dem, at jeg atter og denne Gang uigenkaldeligt overvejer at tage min Afsked som Sekretær i Fondet. Den elendige Lønning er jo næsten fornærmelig, lavere end en Kontoristløn, og skal ikke holde mig tilbage, og nu da jeg efterhaanden ser min Indflydelse endnu ringere end i salig Zeuthens Tid og vel har al Udsigt til at se Fondets Bidrag til mine to Hjertebørn: Glyptotekets Bibliotek og det skandinaviske In-

stitut her i Rom strøget, saa er der absolut ingen Grund for, at jeg bliver længere. Alting visner omkring Beckett. Hans egen Afstøbningssamling er en barnlig Billedbog og ubrugelig for Videnskabsmænd og Kunsthistorikere, fordi Deres Fars kloge Indkøb er bleven neutraliserede ved, at Beckett sætter alle Repliker paa Loftet eller sender dem ud i Provinsen, f. Eks. til Sorø Akademi. Der var mere af en Videnskabsmand i Deres Fars Lillefinger end i hele Becketts lange Gestalt.
Sed iam satis est. Med venlig Hilsen
Deres hengivne Frederik Poulsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

NCF arkiv journal 324.