Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-01-14

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Johan Rohde har tilbudt HJ et maleri af Gauguin fra Bretagne 1886. HJ skriver om sin samling af Gauguin-arbejder, men må desværre afslå at købe Rohdes billede.

Transskription

14/1 1922

Hr Kunstmaler
Joh. Rohde,
Norgesmindevej 16,
Hellerup

Maa jeg takke for Deres elskværdige Tilbud om Salg af et Maleri fra Bretagne 1886 af P. Gauguin.
Da jeg i sin Tid (1917) saa Billedet paa Udstillingen hos Kleis, ejede jeg 2 Billeder fra Gs Bretagnetid og begge fra 1883 - altsaa fra en ret tidlig, og synes mig, interessant Periode, paavirket som den var af Pissaro. I de forløbne Aar har jeg imidlertid erhvervet saa mang Malerier af G., at jeg vel nok kan siges at eje den righoldigste Samling af hans Arbejder fra de forskelligste Stadier af hans Udvikling som Maler: 5 Bretagne- 1 Martinique- og 6 Tahiti-Billeder

samt 1 Trærelief fra Tahaiti.
Det, jeg trænger mest til, var Billeder fra hans Danmarksophold og fra Aarene paa Sct. Dominique, som mangler i min Samling.
Det er imidlertid saa længe siden, jeg saa Deres Billede, at jeg gerne vilde se det igen, inden jeg eventuelt bestemte mig til at købe det, men da Gs Billeder jo for Øjeblikket holdes i høje Priser og mine Skatter fuldstændig lammer mig, maa jeg vist desværre renoncere paa et saadant Køb.

Med særdeles Agtelse
Deres forbundne

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er skrevet med privatsekretær L. G. Henriksens håndskrift, sansynligvis efter diktat fra HJ.

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Helge Jacobsens kopibog