Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-01-21

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen skriver angående gulvbelægningen rundt om Vandmoderen i Glyptotekets vinterhave.

Transskription

F.J. 48 [tilføjet med blå blyant]

Kære Hr Dr. Frederik Poulsen.

Jeg har i dag haft en Samtale med d'Hr. Petersen og Petri angaaende Gulvet omkring Kummen [understreget med blåt], som jeg forleden Dag ikke vilde antage som færdigt da jeg ikke syntes det paa rimelig Maade faldt sammen med det øvrige. Det fremkom herunder at De ønskede en Redegørelse ! fra hver især af os alle lige interesserede, men mer eller mindre - ansvarshavende! ligeledes et Tilbud paa en ny Gulvlægning. Med min - jeg indrømmer gerne - ikke særlig store Specialkendskab til Mosaiklægning, men almindelig Begribelse af en nogenlunde ligetil Ting, synes jeg det vilde være meningsløst at lægge Gulvet om, da det maa kunde gaa til Ro med det øvrige med nogle Smaaændringer som selvfølgeligt bør falde ind under Arbejdets sidste og eneste Aflevering og ingen nye Penge koste.
Angaaende en Redegørelse for mit Forhold til Sagen vil den komme til at se saadan ud.
Jeg har intet kontraktligt eller paa anden forbindende Maade aftalt med Hr. Petri det blev paa mit Ønske af Glyptoteket sammen med Rørlægningen givet Stenhuggerne i Entreprise da jeg ingen praktisk Erfa-

ring har for disse Sager.
Jeg har ingen Myndighed frataget Stenhuggerne i noget senere Forhold, efter at jeg gennem nogle Forsøg paa et afvigende Mønster i Lægningen var kommen dertil at Fliserne burde lægges som i det øvrige Gulv og den hele dekorative Anordning skulde nøjes med den sorte Cirkel og de to Rader sorte Sten inde ved Kummen. Denne Side af Sagen synes jeg er i Orden og virker rigtigt.
Forsøgslægningen har højst taget de to ... to Extradage hvilket jeg har gjort Hr Petri Opmærksom paa til Reduktion af hans fri Tillægsregning. Hvilken jeg i det Hele har bedt ham nøje specifisere.
Under Arbejdet har jeg naar jeg har været til Stede stadig præciseret at Fliserne skulde lægges helt som det øvrige Gulv. Der iukke ligger som efter en Lineal "men i fri Benyttelse med en" vis Metode - Stenene er ikke lige store og Fugerne er enkelte Steder bredere andre Steder smallere.
Jeg synes nu, efter at have gjort rede for min Medvirken! at Gulvet som sagt maa kunde gøres ordentlig naar følgende sker. Uden for den sorte Cirkel ligger nogle Rader hvor vi kuns har benyttet det gamle Materiale. Naar al Cementen bliver fjernet fra Fliserne

her og Fugerne farvede paa en ganske speciel Maade som Hr. Petri kender og til mig har foreslaaet saa maa det kunde blive fortræffeligt.
Inden for Cirklen hvor der næsten udelukkende er benyttet nye Fliser ligger der til venstre naar vi kommer ned af Trappen, en Stump i gamle Fl. som Hr. Petri ingen Skyld har i er lagt blandt de nye. Hr Petersen heller ikke. Det har jeg givet Ordre til fordi Dr. ønskede at vi brugte alt brugeligt gammelt Materiale op før vi begyndte paa det nye. Dette Stykke har dHr. prøvet at slibe sammen med de nye, med den Slibestang, man anvender til Terasselægning, men det er altsaa ikke tilstrækkeligt viser det sig og de bør efter min mening tages op. Hr. Petri har her lovet at gøre dette Extraarbejde gratis da han som naturligt er gerne vil at hans Arbejde i det Hele til Slut antages som godt. Nogle Reparationer i denne indre Kreds som forekom - fordi vi da vi gerne vil have det hele Arbejde færdigt op til Juledagene - vil han ligeledes gøre godt om det synes jeg ogsaa maa blive hans Sag selv om han har Undskyldning i at vi var mange Mand der færdedes sammen omkring Stedet mens dette endnu var vaadt. Saa vil han ligeledes her rense Cemen-

ten fuldkommen af Stenene og farvet Fugerne saa de falder sammen med det gamle Gulv. - Ikke Olie!!_ og navnlig sørge for at de sorte Sten helt kommer til deres Ret. Han har bedt mig om Lov til at gøre en Prøve paa denne farvning af Fugerne og ligeledes at give en Paavisning af de Steder der bør repareres vurderet i Fællesskab med Hr Th. Petersen og jeg lader herved hans Ønske gaa videre til Dem. Han vil jo nødig gøre denne partielle Omlægning hvis hans Arbejde pure bliver kasseret.
Jeg vil meget nødig anbefale nogen særlig Form for Gennemførelse af et Arbejde, men kan Hr. Petri faa sin Lægning paa den Maade han mundtlig paa Mandag eller Tirsdag vil forelægge Dem paa sin Gulvstump til at gaa sammen i Farve med det Øvrige Gulv navnlig Fugerne saa vil jeg der dog har saa meget med Tingen at gøre at jeg er Skyld i den hele Anordning anbefale dette.Vi tog et Prøvetilbud fra Priors for at kunde revidere de fri Poster i Hr. Petris Merkostelse. Sin Regning vil han nøje specifisere før vi indsender den.
Deres hengivne
Kai Nielsen

21/1 22.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv; journal 48

Vandmoderen