Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-06-29

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen takker Glyptotekets bestyrelse for den placering, man har givet Vandmoderen.

Transskription

Kai Nielsen: Vandmoderen [påskrevet med blyant af Frederik Poulsen] Fondets Journal Nr. 48 [tilføjet med rødt af FP]

Kære Dr. Frederik Poulsen
Jeg er saa inderlig henrykt over den fremtrædende og fortrinlige Plads min Figur har faaet, og jeg beder Dem modtage min allerhjærteligste Tak til Glyptotekets Bestyrelse. Og saa lover jeg, da min salighed ogsaa, at jeg ikke skal standse med mit Efterarbejde i Marmor før, jeg har faaet alle Skygger i Figuren til at kravle ned i deres eneste rigtige Dybder, før Pigen med sine Unger er homogen i Relieffet, Humøret i Kummekantens Profil er ens med Figurens og dens Indelinger i naturlig Afhængighed af hele Gruppens Proportioner, før : Kabalen lykkelig er gaaet op! Og kan blive liggende der uden at være til særlig Gene hverken for Gulvets arkitektur eller Kuplens Cirkel og - alt det andet.
Jeg har talt med baade Stenhuggermesteren og Kustoden om en nogenlunde Maade at kunne trække Figuren af Plads paa, ved det aarlige Rensningsarbejde med Palmerne. Men Billedhugger Elo har nu foreslaaet noget nyt, som jeg synes maa drøftes med de to andre Experter. Det har jeg ikke ganske klart

for mig endnu, saa det faar jeg ikke med i denne Skrivelse, men skal nok komme tilbage til det, hvis det fortfarende tangerer mit Omraade. Hvad jeg synes jeg ved er, at vi dog vist bør fastholde at kummen bliver i den sorte slebne Granit til det hvide Marmor. Noget lavere end "Kanten" er nu, bliver den af sig selv, naar Figuren bliver sat lidt lavere, og saa vil den ogsaa blive mindre mægtig! i sit Profil. Her vil jeg gerne have Lov til at gøre et Par Eksperimenter endnu, for at faa det bedst mulige Resultat.
Jeg beder ligeledes om Lov til at give Udgravningen i Gulvet, for at skaffe Plads til Kummens Bundsten, samt den enkle Rørlægning, i Entreprise til Stenhuggermesteren sammen med Leveringen af Hele Kummen, saa der navnlig med det Hele paa een Haand kan opnaas det, at Flytningen af det der nu staar fremme og det endeligt sat paa Plads, kan ske i saa nogenlunde eet Træk, uden altfor stor Forulempelse af de Besøgende. Hvad der kan fremskaffes et Forhaandoverslag på, i Pris, skal faas. Samtidig gør jeg igen her skriftlig Dr. P opmærksom paa, at Hugningen af den oprakte Figur paa Pigens venstre Haand ikke er indbefattet i Kontrakten med

Stenhuggermesteren. Her havde jeg lovet at lægge Figuren ned til de andre og saaledes stabilisere Foretagendet, men efter at have set hvor dygtig og evnet han har taget paa det rent Haandværksmæssige i det ømtaalelige Materiale og paa hans trygge Tilsagn om, at det skal lykkes saa synes jeg, at det har meget værdi - baade i det fortællende og i den rent dekorative Forstaaelse - at beholde den strakt op, til at jeg tør anbefale andet. Han skulde saaledes have det særlige Arbejde med denne Detaille exra betalt pr. Dagløn.
Han selv mener, at han magter dette Kunststykke og at der ingen Risiko skal løbes.
Hvis jeg maatte faa et Tilsagn paa det, skal jeg straks gaa i Gang med alle forberedende Arbejder og Anskaffelser til den endelige Opstilling.
Endnu engang Tak til Glyptotekets Bestyrelse.

Deres hengivne
Kai Nielsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen