Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-03-25

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Langt brev med bl.a oplysninger om, at Rodin har givet sin samling til den franske stat. Tyge Møller tilbyder at skaffe Helge Jacobsen et eksemplar af Rodins 'Manden med den brækkede næse' for 5000 francs.

Transskription

Besvaret for l'homme au nez-cassé af Fr. Poulsen [Frederik Poulsens skrift]

Paris
6. Av de la Motte-Picquet
d:25-3-16
4-4-16

Kære Hr. Jacobsen,
Jeg takker for kortet og har ventet nogle Dage på det lovede Brev; men da det ikke endnu er kommet vil jeg allerede nu skrive et Par Ord for at meddele Dem lidt "news from Paris", eftersom De er saa elskværdig at sætte Pris derpaa. Jo det har været haarde Dage siden Verdun, men Dage der har øget ens Kærlighed til dette pragtfulde modige og geniale Folk.

Jeg synes Folk, der har talt om fransk Dekadence, maa have en underlig Smag i Munden; men nu tænker jeg, at Menneskeheden over alt maa have indset, hvor fejlagtig den Opfattelse var. Så dybt, saa afgørende i Løgnens, Mordets, Vanviddets Afgrunde, Tyskland er faldet, saa højt "ad astra" er Frankrigs uplettede Fane hævet af dette Folk, der aldrig har svigtet Menneskehedens Sag. Hvad ,der sker nu, begrunder Rigtigheden af det gamle Dichtum, at man har "to Fædrelande, sit eget og Frankrig". Jeg er meget lykkelig over ganske ung at have knyttet min Skæbne til dette Folk og dette Land og under vort Samarbejde for at skabe et

varigt Minde i Danmark om vor Tids franske Malekunst, er det mig kært at tænke på Deres og Deres Faders Kærlighed og Beundring for Frankrig. Jeg var under mit Ophold nærmest forfærdet over, hvor Tyskheden havde faaet Magt i Landet og jeg, der deler Fader Holbergs Mening "at al vor fortræd er tysk" følte mig kun oplivet, når jeg under mine smaa Besøg i Direktionsværelset paa Glyptoteket erfarede Deres forstående og oprigtige Interesse for alt det, der ligger mig saa stærkt paa Sinde. Jeg kan jo - af let forståelige Grunde ikke nu berøre franske politiske eller militære Forhold, jeg kan blot sige Dem, at

Stemningen her er tillidsfuld og at Officererne ikke har Lovord nok om deres Folk. "Man kunde knæle for Dem", sagde en Officer fra Verdun, idet han, uden at vide det, brugte det samme Udtryk, hvori Kipling sammenfattede sin Beundring for "le poilu".
Det vil sikkert ikke forbauvse Dem at høre, at min lille Datter, Sonia, under disse Omstændigheder, har givet sit Hjærte til en ung Franskmand, der ligger ude i de yderste Skyttegrave, ikke langt fra Verdun. Jeg har endnu ikke faaet Kort sendt til Familjen i Danmark, saa De skal ikke omtale det til nogen. Jeg haaber, at derigennem noget af mit Liv direkte gaar over i den Nation,

2

med hvem jeg siden min ganske unge Alder har følt mig beslægtet og at det vil blive til fælles Lykke.
Paris grønnes, Foråret har holdt sit Indtog; fra Fronten sender Pierre (den unge Mands Navn) de første "pervenches" og Violer til Sonia.
Efter det historiske Møde af de Allieredes Førstemænd her i Paris håber vi alle paa en Afgørelse. Krigen som tiltager i Grusomhed - Tyskerne nægter sig jo intet i deres hovmodige Rasen, som skal knuses - trættes og koster for meget. At dræbe en Fjende er i denne Krig en Post paa 75000 francs. Jeg synes,
skønt jeg ønsker alle Tyskere Døden og Djævelen, at det er meget for dyrt at betale for noget så nedrigt og hæsligt som et tysk Lig.

Det vil interessere Dem at høre, at Auktionspriserne her ... sig meget høje. Jeg tjente ved en Auktion forleden paa tre maadelige Rembrandtske Raderinger som jeg havde købt i Danmark 900 francs. Jeg erindrer ikke, om jeg i mit sidste Brev omtalte, at vi har haft nogle Udstillinger her hvis Præg var en "union sacrée" som hængte Bonnat, Beronneau, Chabus og andre "Rædsler" Side om Side med Degas, Renoir, Marquet etc.
Resultatet var nærmest

uhyggelig, omend Tanken var smuk. I Kunstens underlige Rige har "l'union sacrée" endnu mindre at gøre end i Politikens Verden. Hos Petit har vi set en Udstilling af 35 nulevende Landskabsmalere, hvor især den gamle Guillaumin hævdede sig smukt. I blandt hans bedste Billeder var "Damiette", ogsaa kaldet "le terrain rouge" ou " le neutre de la terre", som Picasso kaldte det. Vi havde det i København. Jeg har formaaets dets Ejer, min Ven Hr. Bloch til at sælge det. (L'Ile Beser, der ogsaa var hjemme og som De talte om at købe, vil blot ikke sælge med mindre man bød ham en høj Pris 10.000 fr maaske) og selv da vil hans Hustru vist ikke. Men altsaa Damiette, som jeg og mange andre, Th. Duret f.Ex. anser for noget af Guillaumins bedste, kan De i Øjeblikket faa for 4500 francs. Da der er andre, som har

et godt Øje til dette Arbejde, som Blok aldrig før har villet sælge, har jeg bedt ham holde mig det tilbage, indtil jeg fik Svar fra Dem, om De vilde have det. De er altsaa nok saa venlig at give mig Besked desangaaende saa hurtigt som muligt.
Ved samme Lejlighed lader De mig nok vide, om De ønsker nogle af de i mit sidste Brev omtalte Vollardske Udgaver??? Jeg er selv i Øjeblikket i Færd med at købe Litografier af Manet, Fo..., Renoir Cezanne. Hvis De har Tillid til mit Omdømme, er jeg villig til ved samme Lejlighed at købe disse Mestres nu snart sjældne Arbeider til Dem. De kan jo selv fastsætte en Købesum, 1000 eller 2000 francs f.ex.
Jeg synes, De skulde benytte Dem af Lejligheden nu hvor Francskursen er saa lav, saa det betyder noget.

3.

Om faa Aar vil disse Arbejder som nu koster 150 á 200 francs - enkelte 100, enkelte andre højere Priser end 200 - være ganske ufindelige. Hvis De gaar ind paa det, saa send mig Penge ned.

Rodin har givet sin Samling: Afstøbninger, Arbejder i Bronze etc, Tegninger af ham selv, samt Kunstværker og gamle Møbler etc, han har købt i Tidens Løb til den franske Stat, mod at de samles i "Hotel Biron" og bærer hans Navn: Musée Rodin". Dermed standser Tilførslen til Markedet af Rodinske Tegninger og De kan se, at jeg havde Ret, da

jeg fastholdt mine Priser paa Rodin-tegninger nu ophængte i Glyptoteket, hvis Værdi stiger meget betydeligt. Det er mig ikke destomindre kært at De beholdt "Centauren" som jeg for at dække min Hjemrejses Udgifter gav Dem til en Pris, der jo var meget betydeligt lavere end jeg først havde tænkt mig.
A propos! De bad mig en Gang om at skaffe Dem en Bronze af Rodins ":L'homme au nez cassé: Jeg har fundet et Exemplar til 5000 fr. Men jeg tror nok, jeg kan finde et noget billigere. Det drejer sig om Exemplarer der kommer fra Rodin selv. Når han nu giver det til Staten, vil det maaske

ikke være muligt at faa noget mere. Jeg kender ikke endnu Klausulerne i hans Gavebrev; men det blev underskrevet forleden Dag af Ministeren og Kunstneren. Jeg skal ved Lejlighed spørge Dayor [?] om, hvorledes det forholder sig. Vær saa venlig at sige mig, om jeg skal købe L'homme au nez cassé til Dem og hvad Pris De omtrent kunde tænke Dem at give.
Hvis De ser Zeuthen og Weis beder jeg hilse. Da dette Brev er ganske personligt til Dem, ønsker jeg ikke at det rundsendes.
Saa snart jeg faar Hr Zeuthens Svar paa Courbetspørgsmaalet, skal jeg

skrive et Brev om forskellige Oplysninger angaaende Renoir; jeg har i længere Tid studeret den Sag, set en Mængde Billeder etc. Jeg synes den betydelige Fordel ved Kursforholdene burde benyttes. Om noget stærkt Prisfald paa Kunst (:virkelig Kunst) bliver der næppe tale. Fra New York meddelels man, at mere end 700.000 Amerikanere har bestilt Plads i Cooks Office til en Rejse i Frankrig lige efter Freden. Vi vil gennem Tilrejsende tjene nok til at dække Krigsudgifterne - sans blague!! Hvem tror De vil hilse paa Kejseren, det Uhyre!!! Au revoir, kære Hr. Jacobsen
Deres hengivne Tyge Møller

Jeg har set smukke nye Malerier hos Asselin, der har været i ... (han er som brystsyg ikke Soldat) og lavet Akvareller!

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv.