Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-01-29

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

Paris.
P. Av. De La Motte-Piquet. 7e.
D: 29./1. 1916

Kære Hr. Jacobsen.
I går Aftes hindrede Zeppelinerne mig i at skrive til Dem, som jeg havde bestemt; men da Bomberne forstyrrede mig, da Brandmændene røg gennem Byen og trompetede deres: Garde-à-vous! Maate jeg ud for at faa et første Indtryk ikke af Krigen, men af Tyskernes Mordlyst. Søgelysene gennemgled som guldkugler det tætte Skylag, medens næsten alt lys forsvandt fra Huse og Gader undtagen Hjørnelygterne, som synes uundværlige for den stærke Færdsel. Resultat: brave Mænd, Kvinder og Børn i et folketæt Kvarter dræbte eller lemlæstede – en Heltedåd i tysk Aand!!
Vi har taget det, som alt det andet, med Ro og venter paa nye Zeppelinere. Vi er jo alle Vorherre en Død skyldig

og tænder vor Pibe og fortsætter vort Arbejde. Der er jo ikke andet for, indtil Tidens Fylde lader Verden vederfares Retfærdighed. Vi har Tålmodighed og jeg er personlig overbevist om, at Tyskland til sidst maa faa sin Løn som forskyldt. Danmark vil gøre sig selv ubodelig Skade ved at lytte til tyske eller svenske Sirener – Det er jo snart sagt den samme Musik.
Nå! Jeg skulle jo ikke politisere, men give Dem og vore fælles Venner nogle Oplysninger om de kunstneriske Forhold og Salgsforholdene hernede. Kyndige Mænd som Durand-Ruel, Vollard, Hessel, har udtalt, som jeg i Danmark udtalte mig, at kunst af første Rang vilde blive betydelig dyrere efter Krigen, ja Vollard sagde med et Smil, at han allerede under Krigen havde taget lidt højere Priser, end før. Der sælges til, Amerika, Schweitz og Holland. Rige Folk giver langt fra deres Renter ud under Krigen Mange Mennesker tjener

I Krigsførende og neutrale Lande store Penge – tænk blot paa Amerika og Holland – alt sammen Aarsag til øget Købeevne. Meget gaar til grunde under Krigen baade i Belgien og Frankrig, hvor tysk Kultur ogsaa giver sig Udslag i Bajonetstik gennem Varnier’s kostbare Samling i Reims f. Ex.
Durand-Ruel bad mig meddele de Herrer, at Priserne for de i København værende Malerier af Millet og Manet vilde blive forhøjede efter Krigens Afslutning.
En almindelig udbredt Opfattelse er det, at al anden Rangs Kunst vil gaa i Vasken; men da den jo ikke interesserer os, behøver jeg ikke at gaa nærmere ind herpaa.
Allerede nu er Billeder af Renoir, Cezanne og Lautrec i meget høj Pris. Mme Dieterle, som jeg har besøgt, havde

haft Forespørgsel, om hun vilde sælge sin siddende nøgne Kvinde af Renoir, som hang i Salonen paa Væggen ved Pianoet for 250.000 fr., men havde afslaaet det. Efter den Oplysning opgav jeg Idéen om at faa noget hos Gallimard. Jeg talte en Del med ham og erfarede gennem vor Samtale, hvor ”malplacé” en Forespørgsel i Øjeblikket om Køb af et af de omtalte Billeder vilde være. Han var for øvrigt elskværdig som altid og glad ved at vide sine Kunstværker i Sikkerhed i Glyptotekets Sale og over vore Planer om en Gang at faa en virkelig god, omend lille Samling i Kbhvn. Af franske Billeder fra det XIX og XXnde Aarh.
Med Hensyn til det mærkelige Salg af Delacroix’s Studie: ”Jesus Christ et St Thomas”, som Bernheim (Georges) solgte til 6000, kan jeg oplyse

2
at Billedet på Cheramy’s Auction gik til 8100 fr, foruden Omkostningerne. Det har altsaa med Renter af den deri staaende Kapital, kostet ham over 10.000! hvorfor han saa giver slip paa det med 4 à 5000 francs Tab er mig en Gaade, da Manden er velhavende og lige har aabnet en stor ny Forretning og købt Statslaanspapirer for 40.000 fr. Men ham derom! Jeg tror nok, at han ærgrer sig og fortryder. Jeg tilføjer kun den ikke uvæsentlige Oplysning, som han ogsaa bad mig forebringe de danske Kunstvenner, at Assurancesummen intet har at gøre med den virkelige Værdi, men ofte sættes laverefor at undgaae de ellers betydelige Omkostninger ved en Forsendelse.

Nogle Dage før min Afrejse fra Kbhvn talte jeg med Hr. Zeuthen om forskellige Billede fra Nemes’ Auktion, særligt af Renoir. Det Billede af: la famille Henriots, (No 119 i Kataloget) som solgtes for 75.000 fr, blev købt af en hovedrig Mand, Baron Hertzog, som var Nemes’s ”bailleur de fond” og er ikke til Salg. Derimod er Studiet til ”Le Moulin de la Galette” til Salg for 27.000 francs (det var ansat til 35.000 francs før Krigen).
I Betragtning af at Renoirs Billeder betales saa højt og er i stadig Stigen, at dette er et Studie til et af hans berømteste Værker (i Luxemborgmuseet), fra hans bedste Tid (Halvfjerdserne, før hans Sygdom), anser jeg Prisen for meget antagelig trods det utvivlsomme Faktum,

at det er meget skitsemæssigt behandlet. Men derigennem er der, for Elskere af Renoirs Kunst, bevaret en særlig Charme – det er noget af det mest parisiske det mest spirituelle i hans Kunst, der her giver sig Udtryk. Da DHr K. Madsen og Zeuthen har set Billedet paa Nemes’s Auktion og det er gengivet i Kataloget, behøver jeg ikke nøjere at omtale det. Jeg vil dernæst meddele, at Hr. Barbazanges, som likviderer M. de Blives Forretning vil sælge Courbets: la liseuse for 26.000 fr. (i stedet for 30.000). Billedet er i Norge og han har ikke forlangt det herned, som det forekom mig, at Dr. Thiis sagde.
Lautrecs: Kvindeportræt, udstillet i Glyptoteket, fra De Blives (Levesques Cie) Samling (No. 211 i vort Katalog) kan nu sælges for 13.500 francs (før 18.000)

Her blev jeg igen afbrudt af Brandmændenes ”garde-à vous”, altsaa ny Zeppelin besøg. Maaske bliver jeg aldrig færdig med dette Brev; men skulde det komme Dem i hænde alligevel, saa ved De Grunden: tyske Mordforsøg paa fredelige Borgere i Verdens Hovedstad. Kulturen nøder Menneskeheden til at søge ly for den i Kælderen. Nu er Klokken 12½, men Brandmændene er ikke endnu faret forbi med Trompeterne, der skal blæse ”la berloque” og forkynde at Faren er overstaaet. Jeg har været paa Gaden og hørt 4 Bomber blive kastet ned, hvor ved jeg ikke. Kommer de igen i morgen Aften, taber vi Interessen for dem. Man tænder sin Pibe, læser eller skriver og gaar i seng. Sidde og fryse i Kælderen som visse Folk gør for at undgaa Døden, vil jeg ikke ”Den kommer naar Du den mindst venter nær” har Wessel eller en anden stor Digter sagt.
__
Kære Direktør Jacobsen. Nu vilde jeg jo gærne have

3.
Svar snarest, da Barbazanges er nødt til at sælge Billederne til en hvilken som helst kontant Køber, der maatte vise sig og altsaa ikke kan ”holde” sit Tilbud aabent til os. Hvis de ser Dr. Hertz fra Kunstmuseet, beder jeg Dem lade ham vide, at Mme Rouart har lovet at sende det omspurgte Fotografi efter Manets nøgne Kvindebuste direkte til ham. Hvis han ikke skulde have faaet mit Kort, beder jeg om at faa et Aarsskrift for 1916 eller 1915 tilsendt.
Jeg bemærker, at de opgivne Priser, hvori min Koncession er beregnet er de sidste. Det er tillige beregnet under Betingelse af kontant Betaling.
Jeg skal endnu meddele Dem enkelte Nyheder, som vil interessere Dem. En

Advokat, som havde en fortrinlig Samling af Daumiers Malerier og Tegninger, Paul Bureau, er død. Hans Samling skal, efter testamentarisk Bestemmelse, sælges ved Auktion efter Krigen, formoder jeg. Det vil maaske være muligt ved den Lejlighed at faa et eller andet for Glyptoteket x) Bureaus Fader var en Ven og Kammarat af Daumier og hans samtidige: Boulard, Dupré, Daubigny, Geoffrey Dechamp etc. og Værkerne er ægte og fortrinlige. Jeg har set dem for flere Aar siden hos Durand-Ruel under en Udstilling af lithograferende Kunstnere, hvis Præsident samme Bureau var.- Jeg giver Dem hermed Priserne paa Vollards Bøger, som jeg fik hos ham for nogen Tid siden og som jeg beder
[ i venstre margin] x) Bureau havde det andet Billede af Vaskerkonen, som det hos os (Gallimards).

Dem venligt meddele Hr. Zeuthen, som muligvis – efter hvad han en Gang svarede mig – kunde have Lyst til at erhverve en eller anden. Flere af disse Værker findes nu kun i faa Exemplarer og en Prisstigning er højst Sandsynlig.

Loregas: Daphnis et Chloe, illustré de lithographies originales dans le texte par Bonnard. 450fr.
Octave Mirbeau: Le jardin des supplices illustré de lithographies de Rodin 450 fr.
Album de lithographies de
1. Bonnard
2. Vuillard
3. M. Denis
450 fr chaque album (environs 12 exepl. Sont encore à vendre)
Vollard: Cezanne 100 fr nombreuse illustrations une eau-forte originale

NB Forsendelse etc. (Assurance) for Deres Regning og Risiko. Priserne er for kontant Betaling
Vollards Bog om Cezanne er fornøjelig og meget Original; de 2 første (illstr. af Bonnard og Rodin

er efter min Mening, iblandt de bedste af de faa, virkelig kunstneriske Værker fra det XIXde Aarh. Endelig kan jeg skaffe Dem en Samling af Forains ganske udmærkede Tegninger under Krigen offentliggjorte i ”l’Opinion” og Le Figaro men allerede nu vanskelige at finde. Det er kun Clichés, ikke Litographier, sat paa Karton med Passepartout – men de er iblandt den sjældne ægte Kunst, Krigen har affødt. Prisen er i Øjeblikket omkring 75 fr, Porto etc extra.
Et Par Ord om disse Ting og jeg sender, hvad De maatte ønske. Vollard forbereder nogle nye Udgaver: en Francois Villon med Træsnit, en Bog illustreret af Emile Bernard, Van Goghs Ven og en Bog af Vollard selv, illustreret af Bonnard, saavidt jeg forstod ham.
I Aften kom Zeppelinerne ikke, i hvert Fald ikke endnu, saa De faar forhaabentlig dette Brev. Tak for Meddelelsen om Udbetalingen af de 5500 fr. Jeg vilde gærne have haft dem direkte sendt hertil, men skal nu skrive til Handelsbanken derom. Med bedste Hilsener til Dem og Dhr. Weis, Zeuthen K. Madsen og Dr. Poulsen er jeg Deres
hengivne Tyge Möller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv.