Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-03-02

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen søger Ny Carlsbergfondet om lønforhøjelse

Transskription

København den 2den Marts 1914

Til Ny Carlsberg Fondens Direktion
Undertegnede tillader sig herved at ansøge om et aarligt Tilskud til videnskabeligt Arbejde i Glyptotekets Antiksamling, foreløbigt til Studier over de antikke Portrætter, paa

1000,- Kroner

bevilliget enten for Aaret 1914 eller subsidiært og helst for et Tidsrum af 3 Aar fra og med 1914.
Da jeg i sin Tid underskrev den Kontrakt, der traadte i Kraft den 1ste Januar 1913 (Genpart vedlagt), var det med den Tanke i Løbet af nogle Aar at gøre et Specialkatalog over Samlingens antike Portrætter færdigt og derefter, efter i Praksis at have vist min Nødvendighed for Samlingen, at tilstræbe en betydelig pekuniær Forbedring af min Stilling. Et halvt Aar efter, i Sommeren 1913 henvendte afdøde Carl Jacobsen sig umiddelbart til mig og lod mig skrive et Tillægskatalog, bestemt til Publikum, over alle de Ting der var indgaaede i Glyptotekets Antiksamling siden 1907. Manuskriptet til dette omfatten

de Arbejde foreligger nu færdigt til Trykning, men Udarbejdelsen heraf har tvunget mig til i ¾ Aar at lade den anden Opgave hvile, og med de Maaneder, der vil hengaa med Trykning, Fotografering og Klichereproduktion til Billedtavler, vil det blive mindste et Aar, mit egentlige første store Værk i Glyptotekets Tjeneste vil blive forhalet.
Det var da ogsaa min Hensigt, hvis Carl Jacobsen havde levet, at udbede mig et ekstra Honorar for dette mindre Arbejde for i hvert fald delvis, gennem Studier om Aftenen i mit Hjem at indhente det forsømte. Jeg nærer ingen Tvivl om, at han havde tilstaaet mig 1000 Kr. for dette ufrivillige Intermezzo, og at den ærede Direktion ved at tilstaa mig dette Honorar handler i den Afdødes Aand.
Men efter Carl Jacobsens Død synes min Stilling mig saa forandret, at jeg vover at formulere noget større Krav. Jacobsen kendte selv sine Antiker, deres Proveniens og deres historiske og typoligiske Værd og Sammenhæng. Paa dette, det rent videnskabelige Omraade er jeg hans eneste Arvtager ved den græsk-romerske Afdeling, og da 2/3 del af Antiksamlingen er erhvervede mere ud fra antikvariske end rent kunsthistoriske Synspunkter, bliver min stilling som

eneste Arkæolog ved Samlingen mere betydningsfuld end almindelige Museumsassistenters, tilmed da Samlingen har en saadan Størrelse, at den, hvis den var en Statssamling, vilde være fordelt mindst paa to Fagmænd. Mig alene vil det paahvile at gennemarbejde den omfangsrige, efterladte Kunsthandlerkorrespondance, særligt Helbigs Breve, og at kontrollere alt, hvad der fremkommer i Faglitteraturen om vor Samlings Antiker og ekspedere til Brug for Seddelkataloget.
Da jeg nu tillige allerede gennem en Del Afhandlinger har bidraget til at gøre Carl Jacobsens Livsværk bekendt i den kunstinteresserede og videnskabelige Verden, og da jeg har den Opgave, som heller ingen anden Museumsassistent har, at holde Forelæsninger i Samlingen, forekommer det mig, ogsaa i Betragtning af min Alder og mit gode videnskabelige Navn, at jeg uden Ubeskedenhed tør betegne min aarlige Løn: 2500 Kr., der svarer til en Docentgage, som saa ringe, at den ikke kan dække mere end de Krav, der stilles i min Kontrakts par. 1 og 3-6, men at der til Opfyldelse af par. 2: den videnskabelige Opgave bør ydes mig et Tilskud fra Ny Carsberg Fonden. Jeg vilde derfor være taknemmelig, om man vilde bevillige mig Summen for en Aar-

Række, foreløbigt for 3 Aar.
Med Hensyn til Udbetalingen vover jeg at henstille, at dette Tilskud udbetales mig med 500 Kr. den 1ste April og 500 den 1ste Oktober. Men det lægger jeg helt i Direktionens Haand.
Idet jeg forventer en velvillig Behandling af mit Forslag tegner jeg
Deres ærbødige
Frederik Poulsen
Dr. Phil.

Fakta

PDF
Brev

Brevet er skrevet på Carl Jacobsens fødselsdag.

København
København