Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1914-01-07

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Mine Medborgere

Dokumentindhold

Udkast til et brev stilet til underskriverne af en "borgeradresse" vedrørende Carl Jacobsens planer om at bekoste opsættelsen af et spir på Frue Kirke.

Transskription

Hr. Professor J. Schous Clinik
7-1-14
F.J. 1.[tlføjet med rød blyant] 22 [i cirkel]

Til mine Medborgere
særlig til de 16780 Underskrivere af "Borgeradressen".
Skal Kjøbenhavn miste Frue spiir hvis fordi jeg døer ?
Jeg sidder her og seer over Søen hen paa det kullede Taarn, som minder om vore Ulykker i 1807, og jeg seer i Tankerne det herlige Spiir løfte sig over Byen, hvis jeg nu døer skal dan denne gaae Glip af sit prægtigste Smykke ?
(Den "sure Opposition" har arbeidet med en Iver, som Ildesindethed har tilspidset til en Yderlighed, som minder om en Sportspræstation).
Den har gjort det hele til et Architecturspørgsmaal, hvad det kun delviis er, og Publikum forstaaer sig jo ikke meget paa Architecturen, og det er virkelig lykkedes at hypnotisere adskillige

Mennesker til at lade sig bilde ind, at Frue Kirkes Ydre, dette kjedsommeligste monumentale Bygningsværk i hele vor By, skulde være et Mesterværk, som ikke kunde taale at Kirkens gamle historiske Spiir blev anbragt paa Taarnet.
Men Hypnotiseringen varer ikke; naar Virkemidlet er udtømt kræver Naturen sin Ret, og den sunde Sands vil snart vise mine Landsmænd hvor opskruede og hule Argumenterne have været, hvor hadske og opfyldte af personlige Motiver Lederne af den organiserede Modstand have optraadt været.
Det er ørkesløst at tale mere om hvorvidt Spiret og Taarnet harmonerer.
Det er en Smags Sag.- men de høitskrigende Navne, som i Presse og personlig Agitation have i ethvert Fald ikke mere Krav paa at høres, end de meest udmærkede Architecter i vort Land som have gjodgodkjendt den sidst udførte Model.
Men hvad Oppositionen ikke omtaler, fordi det absolut ikke kan modsiges er, at Spiret er det skjønneste i de nordiske Riger, at det vil adle vor

By, at det vil udslette det triste Minde om 1807 og at det vil bære Korset høiest over alle andre Bygninger i vort Land.

Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets Arkiv

Spir, Frue Kirke