Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-04-17

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen anmoder om støtte til en studietur til museerne i Bruxelles, Dresden og Berlin.

Transskription

17 April 1912

Hr. Direktør, Dr. C. Jacobsen!
Jeg glemte i Gaar at sige Dem, at jeg har Mahlers maskinskrevne Udtalelser om Drengestatuen, saaledes at Direktøren ikke behøver at plage Dem med at finde det Dokument. Men derimod savner jeg, som en fornyet Gennemgang af Sagens Akter har vist, de første Breve fra Seyler til Direktøren angaaende Statuens Køb og Kopierne af Direktørens egne Svarbreve. Det er vigtigt at faa dem, bl.a. for at faa oplyst, om de Herrer virkeligt, som Seyler stædigt paastaar i Brevene, har tilbudt at sende Drengestatuen herop "zur Ansicht", og om Direktøren desangaa-
s. 2
ende har givet noget bestemt Svar.
Endnu en Ting har jeg paa Hjærte, og den vil jeg helst formulere skriftligt. Naar jeg i næste Uge tager til England og har gjort mine Bibliotheksstudier og rejser op til Ince Blundell Hall, vilde jeg meget gjerne, for den Artikels Skyld, om en Række af de nyerhvervede Portrætter, afslutte min Studierejse med en Tur fra London til Musæerne i Bryssel, Dresden og Berlin for at finde Paralleler. Musæerne de to førstnævnte Steder har jeg ikke set siden min Studentertid, og selv Berlins Musæum har jeg endnu ikke gennemarbejdet med Glyptothekets Antiker specielt for Øje. Mit Speciale har jo hidtil været den arkaiske Kunst, Skulptur og Keramik. Denne lille Rundtur kunde tilvejebringes paa 8-10 Dage, og jeg tillader mig at forespørge, om N.C.G vilde støtte mig hertil med 150 à 200 Kr.
Finder De ingen Grund dertil, saa beder jeg Dem simpelthen lade, som den Sag aldrig har været bragt paa Bane, og jeg vender efter 5 Ugers Ophold i England lige tilbage hertil (idet naturligvis Ince Blundell Hall Rejsen foretages indenfor de 5 Uger).

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev
København
København

NCF arkiv, journal 531