Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-02-20

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen glæder sig over, at Helge er rykket 3 pladser op i klassen; han pointerer dog, at Helge stadig er blandt de ringeste!
Om influenzaepidemi og byggevirksomhed på Ny Carlsberg.

Transskription

Ny Carlsberg
20-2-99
Aften

Min kjære Helge
Vagn fortalte mig i Aftes at du var kommet 3 Numre op i Din Klasse.
Det var jo pænt! Jeg husker ikke nøje hvor mange I er i Klassen.
Det må vel være omtrent 18 og Du er vel saa N. 14
Gid du nu vil blive ved på denne Maade saa er du efterhaanden kan stige højere thi endnu er du jo dog i blandt de ringeste.
Men en god Begyndelse giver Mod og Tillid til Fremtiden

Men saa fortalte Vagn ogsaa at Du havde været i København i gaar.
Jeg troede ikke at Hr. Plesner tillod Eder at komme ind uden hver 3die Uge.
Havde jeg vidst, at Du var inde, var jeg taget ind for at see Dig.
Jeg længes saa meget efter dit kjære Ansigt og glæder mig til, at de 3 Uger skulle være til Ende, at jeg kan see Dig igjen.
Hvis Du igjen kommer i et saadant extra Besøg til Byen maa Du sige mig det; thi har jeg Dig saa nær saa vil jeg ogsaa

helst see Dig.
det kan Hr. Plesner vist ikke have Noget imod.
Her i Byen er alle mulige Menneske syge af Influenza. I Morgen skulle vi have vort store Selskab. I aften meldte Sindings Afbud - begge syge! Jeg gad vide hvor mange der vil komme.
Theodora ligger og kan maaske heller ikke være med.
Paa Nybygningen, Kjedelhuset og Skorstenen kan jeg nu, takket være Frostens ophør, begynde at arbeide. Men Beckmann sagde mig igaar at Skorstenen vil tage 6 Maaneder, det vil sige at

jeg ikke vil kunne benytte den førend langt hen paa Efteraaret.Jeg bliver da vist nødt til at bygge en midlertidig mindre Skorsten af Jernrør for at kunne bruge Kjedlerne i Sommer.
Jeg har bestilt et stort og prægigt Ølaftapningsapparat til det nye Locale som jeg har viist Dig; det vil blive færdigt om 6 Uger og vil vel altsaa kunne tages i Brug efter Paaske.
det er morsomt at udtænke og indrette et Bryggeri - ligesaa interessant som at brygge Øllet!
Lev nu vel min kjære Søn.

Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.

familie