Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-05-03

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver et højtideligt brev til sin moder og takker hende for alt, hvad hun har været for ham. Nærmest et afskedsbrev skrevet 16 år før Laura Jacobsen døde i 1911.

Transskription

Athènes 3- 5 -1895

Min kjære trofaste kjærlige Moder

Siden jeg i Afreisens Øjeblik fik dit Brev skrevet paa grønt Papir har jeg bestandig havt det i Tankerne; men jeg har opsat at besvare det indtil jeg kunde gjøre det i Ro.
Jeg er nu kommen hjem fra den mindre Udflugt til Argos Korinth og Delfi og har nu tre Dage i Athen inden jeg

paa Mandag tiltræder den større Reise over Øerne i Archipelagus til Constantinopel
__
Jeg takker Dig for Dit Brev og jeg vil bevare det, som et Udtryk for din sidste Ønsker for din Søn.
Det indeholder væsentlig det samme, som jeg i en Bøn ved min Faders Kiste netop i dag for 8 Aar siden udtalte.
Denne Bøn er endnu ei bleven hørt - jeg vil idag i Domkirken bede den om igjen under Indtrykket af Din moderlige Formaning

Dit Brev lød som et Afskeds brev og som saadant vil jeg også besvare det.
Tak Du min kjære velsignede Moder for Alt hvad Du har været for mig; for enhver god Spire Du kjærligt og taalmodigt har nedlagt hos mig.
Det er ikke Din Skyld hvis Frugten ikke er bleven god
Jeg veed at jeg har din Tilgivelse for Alt det ukjærlige og Onde jeg tit har givet Dig igjen for din Kjærlighed.
Men jeg skrifter alligevel for Dig, som Katoliken for sin Skriftefader

og beder om Tilgivelse.
Jeg takker Gud at han har givet mig Dig til Moder; thi Du er for mig Mønstret paa en Moder, der gives ingen bedre!
Lev nu vel, Du Elskede, Herren velsigne og bevare Dig, Herren lade lyse sit Ansigt over Dig og være Dig naadig Herren løfte sit Aasyn paa Dig og give Dig Fred.

Din i Liv og Død taknemmelige

Carl.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Athen

Hotel Grande Bretagnes brevpapir

København

Carlsberg Arkiv