Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-02-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Afventer korrektur

Transskription

10. - 2. - 95.
Kjære Hr. Consul Løytved.
Hjertelig Tak for Tilsendelsen af Photographiet.
Sarcophag-Hovedet vilde passe godt til Glyptotheket, hvis det havde været bedre udført og været bedre bevaret.
Saaledes, som det er, er det meget ringere end baade de tilsvarende i "Louvre" og det, som De for 2 Aar siden skaffede mig Hvis det kunde faaes til en rimelig Priis, vilde jeg alligevel tage det, men, som De selv siger, er Prisen meget - ja umaadelig meget - for høi.
Det forrige, som var udmærket bevaret og fortræffeligt udført, betalte jeg med 1.250 francs.
De siger, at det er af sort Granit - det kan man ikke see paa Photographiet; men jeg formoder, at det virkelig er af sort Granit; hvis det nemlig kun var af Marmor, vilde det i sin tarvelige Udførelse ikke være meget værd.
Jeg vil give 800 francs, fri ombord, i god Emballage paa Dampskib til Europa, for det - denne Priis er imidlertid saa høi, at jeg ingenlunde vil fortryde, hvis Manden ikke vil sælge det.
Jeg byder kun denne Priis, fordi jeg gjerne vil vedligeholde Forbindelsen med Orienten.
Sarcophager af den Art, som dette Hoved tilhører, eller endog kun Hoveder af saadanne Sarcophager vil jeg gjerne erhverve til Glyptotheket - men rigtignok kun, naar de ere bedre udførte og bedre bevarede end dette Stykke.
Jeg sender Dem en Deel Photographier af min Antiksamling; men Alt er her lukket af Snee og lis, jeg maa derfor vente, til Skibsfarten bliver aabnet.
Med de hjerteligste Hilsner fra min Hustru og mig selv til Dem og Deres Frue er jeg Deres hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.
Nu er det længe siden, at vi have seet Dem!!

Fakta

Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.