Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for nogle fotografier, som han gerne vil beholde, indtil han har diskuteret dem med nogle' sagkyndige'

Transskription

29. - 1. 90.
Kjære Hr. Consul Løytved.
Tak for Besørgelsen af Indkjøbet af Hovedet uden Næse.
Vexlen paa 500 fr. skal blive sendt om muligt imorgen - senest paa Løverdag.
Fremdeles Tak for Meddelelsen om Findestedet af Atys i Cyzikos.
De to Photographier interessere mig meget, og hvis Hovederne kunde faaes til en rimelig Priis, vilde det være meget ønskeligt at erhverve dem til Glyptotheket.
Det græske Hoved er det jo umuligt at bedømme efter Photographiet, det stammer vel fra Keisertiden - maaske Hadrians Tid Det viser en græsk Type, men er vist et temmelig tarveligt Arbeide.
Øinene sidde dygtig skjævt. - Jeg forstaaer ikke, hvad det er for et Fremspring over Hovedets høire Tinding, der kaster saa stærk en Skygge; det synes ikke at være Haaret?
Det romerske Hoved.
Dette minder om den Claudiske Type, men om det virkelig er en Tiberius, Caligula eller (Claudius eller) Nero lader sig vist ikke afgjøre.
Jeg kan ikke see paa Photographiet, om Hovedet har eller har havt Skjæg; der er en Skjold fra Øret ned til Hagen, som seer ud, som om Overfladen af Huden var fiint hugget, saaledes som undertiden Skjæg antydes. - Men det er jo muligt, at det er Pletter i Marmoret.
Værst var det, om det er, hvad det virkelig ligner en Deel en moderne Behugning. Dette beder jeg Dem nøie at undersøge; thi hvis Hovedet er overarbeidet af moderne Haand, har det tabt al Værd for Glyptotheket.
Jeg beholder Photographierne nogle Dage for at vise dem til Sagkyndige her, men skal derefter sende dem.
Jeg vilde være Dem overordentlig taknemmelig, hvis De kunde skaffe et antageligt Tilbud af disse 3 Hoveder.
Venligst Hilsen.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.