Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-02-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er fortørnet over, at han ikke må indrette en Café i forbindelse Den franske Udstilling.

Transskription

13-2- 88

Hr. Borgmester Øllgaard
Jeg har rigtigt modtaget Magistratens ærede Skrivelse af d. 11te ds.
Da Spørgsmaalet om Grundstykket nu er ordnet vil der strax blive taget fat paa Opførelsen af Bygningen med fuld Kraft.
_
Jeg har ogsaa bemærket at der nægtes mig Leilighed til ved Anbringelse af en Café at indvinde Noget x) til eventuel Dækning af mine sandsynlige ... eller til Forøgelse af det mulige Overskud, der som De veed skal anvendes til Indkjøb
x)
Jeg anslaaer den Indtægt Caféen kunde bringe til 10000 Kroner (4000 i Leie 4000 i Fortjeneste paa Ølsalg)

af Kunst og kunstindustrielle Frembringelser til Indlemmelse i det vordende Kunstindustrimusæum.
Det forholder sig rigtigt at jeg for at følge Deres Raad holdt Café Spørgsmaalet udenfor Ansøgningen om Pladsen og gjennem Professor Klein lod Dem vide at jeg vilde skjænke Byen denne Udstilling selv om man var saa lidet imødekommende at ville nægte mig Caféen.
Jeg tillader mig dog at henstille til Dem om der ikke var Anledning til at drage Cafée Spørgsmaalet frem - der har jo nemlig ikke foreligget nogen officiel Anmodning og saaledes

heller ikke nogen Motivering deraf fra min Side.
Der er for mig noget særdeles saarende i at samtidig med at jeg byder min Fødeby med en personlig Risiko der kan sættes til mindst 100000 Kr og desuden en directe Udgift af 100000 fr. til Indkjøb af Kunstværker som skulde Indlemmes i Glyptotheket og saaledes forhaabentlig blive en Gave til Kjøbenhavn - Byens Repræsentanter viser saadan en Vrangvillie imod mig at de uden saameget som at angive nogen Grunde tilstopper en af de Kilder af hvilke jeg skal hente Midlerne til denne og de fremtidige Gaver jeg haaber at yde min By.
Dette er ikke meget opmuntrende til at

offre sine Kræfter og sine Midler i Byen Kjøbenhavns Tjeneste.
Eller skal det maaske være en eiendommelig Compliment til mit Borgesind vil sige: Vi ville vise Dig at vi tro at dette er af saa ægte Natur at selv om man bagtaler Dig og selv om vi vise os nok saa uvillige, vil Du alligevel have et varmt Hjerte for Kjøbenhavn uanseet hvem der staaer i Spidsen for den!
I saa Fald vil DHrr ikke blive skuffede

Med Høiagtelse
Deres ærbødigste
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger