Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ og Meldahl er uenige om planerne for Kongens Have. Meldahl er ansvarlig for et projekt, som CJ aldeles ikke bryder sig om.

Transskription

17-3-1885

Hr Etatsraad Meldahl
Erindrer De ikke at kort Tid efter at De havde brugt det citerede Udtryk vi vare sammen De og jeg, og at jeg udtalte min Glæde over Deres Udtalelse og De ligeledes glædede Dem over og fastholdt Deres Udtryk, uagtet eller vel fordi det var "haarde Ord" men ogsaa meget sande Ord.
_Deres og mit Syn paa vor Byes Physionomi var dengang og er vist endnu

aldeles eens_
Jeg havde derfor sikkert haabet at det vilde Deres udeelte Bifald, at jeg atter bragte Deres Udtryk frem - min Tilføielse om Tjenestepigen er jo i Virkeligheden kun en Variant af Deres Udtryk og er jo kun fremkommen for ogsaa at vise min Tilslutning til Deres Tanke.
Om man siger "at Byen bærer et Trællemærke" eller "at den er sammenlignet med en Trælkvinde" staaer for mig i den foreliggende Sammenhæng

som saa ligt hinanden at det vilde være saare overflødigt at bringe Deres og mit Navn for Offentligheden for at en saadan Ubetydeligheds Skyld x)
Naar jeg derfor ikke mener at burde efterkomme Deres Ønske, saa er det fordi
1) at mit Citat jo netop har betonet at De og jeg i Betragtningen af Byens Præg ere saa at sige absolut enige
2) og navnlig tillige fordi jeg synes vi maa hellere gjemme vore

Navne til Sager af større Betydning.
Vi vilde let blive komiske begge to hvis vi gav os til at skrive om Forskjellen imellem en By (som jo er Femininum) med Trællemærke og en By der ligner en Trælkvinde!
De gjør mig meget mere ondt nu at erfare at det er Dem, der er Mesteren for Planen til Rosenborg haves Ødelæggelse.
Gid jeg maatte i Ro og Mag tale med Dem i 10 Minuter jeg vilde da udvikle hvad jeg nu kun kan antyde

II
nemlig:
uanseet al Hensyn til Sagen saa vil De tabe ved at være Talsmand for det Project.
Enten gaar det ikke igjennem - og da er De distanceret paa et vigtigt Fremtidsomraade
Eller, det lykkes Dem at tvinge det igjennem og da vil De blive den upopulæreste Mand i Kjøbenhavn.
De behøver ikke at son-

dere ret dybt for at erfare i hvilken Grad Stemningen i Byen er imod at ødelægge Kongens Have.
Selv om De hæver Dem over Sligt som at være upopulær saa er det dog vist at De som alle Andre kunde udrette mere ved at have Populariteten for Dem end imod Dem
Tilgiv disse Yttringer, der maaske synde mod en formel Etikette men ikke imod et varmt Hjertes Fortrolighed.

Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir.

København

Original i Rigsarkivet. Kopi i Carl Jacobsens kopibog, NCG.