Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-07

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beder CJ om at stille ham et samlet maksimumsbeløb til rådighed, så han hurtigere kan handle når, der viser sig noget interessant.

Transskription

Damaskus, 7. Marts 1885

Min kjære Herr Jacobsen.
Deres Telegram af 4. Marts, lydende: "Achetez 2.500, lettre suit" modtog jeg her i Gaard Eftermiddag; De vil imidlertid have modtaget mit Brev, hvori jeg meddelte, at jeg formedelst Omstændighederne maatte betale francs 3.000 for at komme i Besiddelse af Samlingen, og at jeg tilmed har kjøbt en anden Samling af 4 Skjønne Stykker for francs 2.300. - De ere allerede paa Veien til Dem.
Da jeg finder, det vil være umugligt at kunde skrive Dem, og vente paa Svar for Indkjøbet af antike Buster eller Statuer, enten fra Palmyra, eller i Marmor fra andre Steder i Landet, maa De

endelig lade mig vide hvorvidt jeg tør gaae i saadanne Indkjøb, her er nu for Tiden for mange Amateurer for saadanne Sager, at Besiderne deraf behøver at vente længe for at faa en good Priis.
I Fald der skulde forekomme noget særdeles Kostbart, vilde jeg naturlig stedse maatte Telegraphere Dem, for Deres Samtykke.
Dog med den Strænghed, Regjeringen nu vaager over saadanne Sager, er det svært, at noget kommer frem, da enhvær frygter sig for at grave. Af store Stykker kunde jeg ikke risikere at gjøre Indkjøb, saa at jeg ikke kunde faa dem bordt, som det er Tilfældet med min Sarcophag, hvor jeg foruden de mange Omstændigheder, jeg har havt, har et Tab til £ 100.
Med venlig Hilsing
Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Damaskus
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895