Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-08-27

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved håber, at CJ har modtaget aftrykkene af nogle babyloniske indskrifter, som han har afsendt fra Roskilde i en blikdåse.

Transskription

Skodsborg Badeanstalt
27. August 1884.

Kjære Herr Jacobsen.
I Haabet om, at De fra Roeskilde haver modtaget en Blikdaase med Aftrykkene af de babyloniske Indskrifter ved Hundefloden i Syrien, tillader jeg mig herved at sende Dem Fotografierne af Indskrifterne, og de Skriftstykker, som jeg her var istand til at samle angaaende disse.
I Beyrut haver jeg endnu et lille Fragment af Klippen med Kieleskrift paa, som jeg skal sende Dem med den jødiske Sacophag.
De Fotografier fra Hauran og Nordsyrien, som jeg endnu haver for Dem, skal jeg, saasnardt jeg haver classificered dem, ikke forsømme at tilsende Dem.
Herr Professor Schmidt vil sende Dem directe den Steen og Kobberplade med den hebraiske Indskrift paa, som han laante til at læse.
Jeg vilde være Dem meget Taknemlig, dersom De vilde have den Godhed at lade mig vide, om De haver modtaget Busten og Mumien, jeg vilde da tillade mig at komme og see disse, tilmed vilde det være mig Kjærdt at faa Klædestykket for det Ethnographiske Museum, da jeg gjerne vilde afgive de Sager, jeg har for det.
Med særdeles Højagtelse
Deres hengivne
Julius Løytved.

P. S. Indliggende Brev fra Cairo modtog jeg, efter mit Brev var slutted.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skodsborg
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895