Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-15

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Lange skriver til Carl Jacobsen om erhvervelsen af Casali-sarkofagen. Han tilskriver Ingvald Undset og konsul C. A. Myhlenphort æren for, at købet lykkedes.

Transskription

Rom d. 15 Marts 1883

Kjære Jacobsen!

Jeg har skrevet et langt Brev til Dem, som jeg har kasseret igjen, fordi det efter Modtagelsen af Deres Brevkort var blevet ... De taler nok med Krohn, som vil gjøre Dem rede ogsaa paa mine Vegne for vor fælles ...; jeg vil blot med et Par Ord melde Dem, hvad jeg har havt med Sarkophagen at gjøre. Det er ikke meget: Æren for hele Sagen tilkommer jo Undset. Allerede to Dage efter at jeg var kommet til Rom satte han sig i Forbindelse med mig og opfordrede mig til at se paa den for ogsaa at give mit Votum angaaende dens Ægthed. Jeg var lidt ængstelig for den Sag, fordi jeg aldrig har specialiseret i Sarkophager eller overhovedet i

Skulptur fra den romerske Kejsertid. Men jeg har dog set den temmelig fuldstændig og desuden studeret enkelte Ting meget nøje; og ved synet af Sarkophagen svandt al Tvivl fra mig. Det glæder mig virkelig, at De og Danmark faar et saa godt og vel bevaret Stykke; og De faar det jo egentlig for Røverkjøb. Saa har Undset, der som "ragazzo" ved det tydske Institut hernede har en nem Adgang til Litteraturen, som jeg under mit korte Ophold ikke har, som De vel allerede ved, lagt Mærke til, at denne Sarkofag allerede var kjendt af Videnskaben, endog udgivet i Viscontis Museo Pio-Clementino. Nu har Krohn og jeg paa Deres Vegne undertegnet Kjøbskontrakten.
For det mulige Tilfældes Skyld, at Andre skulle glemme det, maa jeg fremhæve, at Consul Myhlenphort har bestemte Fortjenes

ter af Handelens Afslutning. Der krævedes dertil Kjendskab til italienske Retsformer [??], som ingen af os andre havde; han velsignede Kontrakten og præsiderede meget godt ved Forhandlingerne med Sælgeren.
Palmers Billede har jeg ikke set, siden jeg skrev til Dem derom; Krohn har paany set det og formodentlig yderligere overbevist sig om det s Ægthed. Jeg haaber da, at De kjøber det. De vil sikkert have megen Glæde deraf; og jeg beder Dem erindre, at vi i Danmark i Grunden slet intet Maleri have, som giver en Forestilling om den venetianske Kolorits ægte Guld. Det gjør dette Maleri Palmers Navn hører jo dog til Kunsthistoriens højere Adel; og selv de største Gallerier vilde være glade over et saadant Billede.
Vi have havt en rigtig Bjørnekulde hernede. Idag har det til en Afvexling regnet

Skomagerdrenge ned. Jeg haaber at det er Vejrets Angers-Taarer over sin tidligere Slethed og det første Skridt til Forbedring, saa at jeg endnu kan faa et Glimt at se af det rette italienske Foraar.
For Modtagelsen af Vexlen paa 1000 kroner kvitterer jeg herved med Tak.

Med venligst Hilsen til Dem og Deres Hustru er jeg

Deres hengivne
Jul. Lange

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv