Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-07-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

F. Hendriksen

Dokumentindhold

Om fotografering af Casali sarkofagen og begrundelse for, at CJ ophørte med at abonnere på Ude og Hjemme.

Transskription

23-7-3

Hr. F. Hendriksen

Det skal være mig en Fornøielse at stille Sarcophagen Casali til Deres Disposition naarsomhelst De maatte ønske det. Fotographen kan komme naar det er ham bekvemmest.
De vil erindre at jeg for nogle Aar siden ophørte med at abonnere paa Ude og Hjemme fordi

jeg fandt et Digt af Drachmann saa forkasteligt at jeg, uagtet det var mig et ikke ringe Offer at give Afkald paa dette Blad, der som De veed altid har interesseret mig, maatte sige mig selv at nu kunde jeg ikke blive ved længere.
Jeg har siden den Tid seet Ting fra D's Haand der synes at antyde at der er foregaaet en Udvikling hos ham, som jeg anser for heldig

men især jeg anseer det for at være af største Vigtighed at vi forholdsvis faa Mennesker, der her i Landet interessere os for og hver paa sin Maade arbejder i Kunstens Tjeneste [utydeligt] at vi saa lidt som mulig splittes ad eller ialtfald ikke modarbeide hinanden.
Jeg har derfor bestemt mig til, selv om det

af og til skulde berøre mig piinligt, at gjenoptage Abonnementet paa Ude og Hjemme som jeg altsaa beder Dem fremtidig at sende mig.
Jeg forbliver, hvad jeg i øvrigt altid har været,
Deres med særdeles Agtelse
hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København