Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-14

Afsender

Emil Bloch

Dokumentindhold

Emil Bloch redegør igen for forløbet af Carl Jacobsens donation af kopier af fransk skulptur. Der er kun kommet 7 og ikke 16 som blev lovet.

Transskription

Kjbh d 14 Marts 1883

Kjære Hr Baron !

Gangen i Sagen ang. de franske Sculpturer er følgende: de fire første Statuer, som bleve forskrevne (af Dubois (3) og Delaplanche (1), ankom rigtigt og bleve modtagne paa Galleriet. De følgende Bestillinger vare:
5 Houdon Voltaire
6 Mercier Gloria Victis
7 Falguière Dreng med Hane
8 Chapue Jeanne d'Arc
9 Delaplanche Education Mat
10 Falguière Tarcisius
11 R de Saint-Marceaux, Arlequin
12 Barrias Le Serment
13 Barrye, Jaguar

af disse ni Statuer ere ingen komne; derimod sendte Hr. J (Juni 82) 3 Statuer af Dubois, som ikke vare bestilte. Der er saaledes

ialt 7 Statuer i Galleriet af franske Kunstnere, medens der efter Hr. J's Tilsagn (Decbr. 79) skulde være 12 (4 om Aaret), eller regnes dette Foraar med, 16.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Maleriindskjøbs Indstilling til Ministeriets Approation, da er dette sket sidste Gang 24 Novbr 1875. Den 24 April 1876 underrettes Ministeriet om Indkjøbscomiteens Erhvervelse for Galleriet. I Mellemtiden (Foraaret 1876) er der som vedlagte Concept udviser, afgaaet Skrivelse til Minist. med Henstilling om ikke den tidligere bestaaende Maleriindkjøbsmaade maatte blive forandret som anført. Noget, som da mulig stiltiende er indrømmet, eller mulig har været Gjenstand for mundtlig Forhandling - deer findes idetmindste ikke noget concist[?] Brev angaaende denne Sag hos

mig

Sluttelig vedlægger jeg en Opgjørelse for Conto 4 (Indkjøbet), da Udstillingen jo staar for Døren, og forbliver Deres Excellences
ærbødige og hengivne
Emil Bloch

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv