Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-08-05

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har, efter at have haft kontakt med Worsaa, samlet en del sager til etnografisk samling (Nationalmuseet). Han klager over varmen og beretter om nye tilfælde af kolera.

Transskription

Beit-Merie, Mt Libanon
5 August 1883

Herr C. Jacobsen. jun
Kjøbenhavn

Kjære Herr Jacobsen.-
Med Glæde modtog jeg Deres ærede Skrivelse af 6 Juni, hvori det glæder mig at see at det interesserede Dem at modtage Photographie af den Sidoniske Astarte som herr Clermond Gannaue var saa venlig at sende mig fra Paris.
De vil unskylde mig at jeg ikke haver skrevet før, da jeg i den senere Tid haver været meget borte, doh haaber jeg at De nu haver modtaget Tæpperne og at De er tilfredse med dem, for de tilsendte francs 565 derfor takker jeg, jeg indeslutter Adressen paa Skibsagenten i Liverpool-.
At De endnu ikke haver modtaget Aftrykket af Nebucadnasser
[på langs af siden:]
Beyrouth Aug 6. Igaar Søndag er der 2 Colerafal her i Beyrouth Consul Schrøder vil neppe meer kunde reise

Inskriften beder jeg ogsaa at unskylde mig for, Grunden er den at jeg forespurgte mig hos Etatsraad Worsaa hvilke Sager vilde være af meest Interesse for det Ethnographiske Museum, jeg haver nu samlet en deel som med det første skal blive afsent, dermed skal jeg tillade mig at sende Aftrykked til Dem.
Hermed indeslutter jeg photographie af de Inskrifter som sidste Aar blev funden i Palmyra, de blev photografer[et] af Prins Frederik Carl for et Par Maaneder siden ved hans Besøg i Syrien, de ere i Græsk og Palmyrinisk og indeholder en Tollov [??]-
Stenene ere 4 kantede, det Syntes paa Photographien som om de vare ude af Vinkelen; dette kommer deraf, at de ligger skraa, og er en optisk skuffelse ved at tage photographiet,-
Jeg troer det vilde interessere Professor Schmit at see dem.
Jeg gratulere Dem til den skjønne Sarcophag, som jeg saa i Bladene de havde faaet, jeg vilde være taknemlig for et Photographie deraf ved Leilighed.
Man er i Beyrouth meget ængstelig for at Coleraen ogsaa skulde komme til Syrien, og næsten alle Beboerne er taget op i Bjergene. Dog haaber jeg, at [overstreget] til Gud, at Vi vill blive fritaget, da det syntes som om Sygdommen localisere sig til Egypten.- Det er en meget varm Sommer dette Aar, Om Dagen 26 a 28 om Natten 22 a 24 Rh. saa at det er ofte svært at arbeide. Min Familie tilbringer Sommeren stedse her paa Libanonen, medens jeg kun kan besøge dem Sønfagen over, jeg glæder mig ret til næste Aar at kunde faa lidet frisk Luft i Danmark igjen, hvor jeg haaber med min Familie at kunne tilbringe næste Sommer.-
Det er meget muligt at en af mine Venner herfra den Tydske Consul, Dr Schrøder, i September besøger Kjøbenhavn, jeg vil tillade mig at give ham et Par Linier med for Dem, for at han kan se Deres Glyptothek-

I September tager jeg til Tyrus skulde jeg ved at grave fundamenterne til vor ny Skole, finde Inskrifter eller Sager af Interesse skal jeg tilleade mig at lade Dem det vide.-
Med mange venlige Hilsener til Dem og Fru Jacobsen,
Deres ærbødige hengivne
Julius Løytved

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beit-Merie
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607