Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-04-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver om et stipendium til illustratoren Hans Tegner.

Transskription

25-4-82

Kjære Andreas,
Der er ikke Tvivl om at Tegner fortjener et Stipendium til det foreliggende Studium og under andre Forhold vilde jeg vistnok uden indvending strax have svaret ”ja” – deels fordi selve Sagen falder ind under det Omraade, hvor jeg netop har paalagt mig selv Forpligtelser, deels ogsaa og navnlig fordi jeg naar

det gjælder disse nødig siger Nei til en kjær Ven.
Men jeg bør dog sige Dig at jeg maa tage stærkt Reeb i Seilene, med Hensyn til Udbetalingen, da jeg ikke mere arbeider med egne Penge.
At jeg har anvendt betydeligt til Indkjøb ved Enheds (?) Auction, kunde maaskee under saadanne Forhold synes Dig underligt men jeg betragter hvad jeg erhverver af rørlige Kunstsager ikke aldeles som min egen

Eiendom i det jeg haaber at deres Tilstedeværelse i mit Eie engang skal komme Andre tilgode, og jeg maa dér gribe Øieblikket naar de tilbyde sig. Jeg kunde ikke vente med at kjøbe Küchlers Maleri.
Det forekommer mig ogsaa at naar Tegner er saa qualificeret som han er maatte han have et vist Krav paa Understøttelse af offentlige Midler. Jeg beder dig

derfor at undersøge om der ikke er Legater, der kunne hjælpe ham.
Viser det sig at der ikke er anden Udvei, da maa han ikke opgive sin Reise, jeg beder Dig da at komme til mig og hæve de 300 Kr
Din hengivne
Carl.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Ny Carlsberg

København

Rigsarkivet