Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-01

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skal til Paris, og han spørger R-L, om der er noget, han kan gøre med hensyn til erhvervelser af afstøbninger.

Transskription

1-6-81

Jacobsens Gave franske Sculpturer i Afstbn [tilføjet med blyant af ukendt]

Hr. Baron Rosenørn-Lehn
Da jeg i Aften reiser til Paris hvor jeg vil ankomme Fredag Formiddag og forblive til Mandag Aften undlader jeg ikke at meddele Deres Excellence at hvis jeg kan være til nogen Nytte ved Erhvervelsen af de omtalte Gibsafstøbninger til Sculptursamlingen da vil jeg med Glæde gjøre den Tjeneste som den korte Tid tillader.
__
Min Adresse er "Grand Hotel de Louvre". Skulde De ønske at medgive mig en Introduktions skrivelse til DHrr Billedhuggere som Sculptursam-

lingens Befuldmægtigede i denne Sag da Skulde jeg jo gjerne have den snarest mulig.
Det er vel ikke muligt at faa den med i Aften - jeg reiser med 7 Toget - Hvis den blev bragt paa mit Kontor i Brolæggerstræde N 5 inden Kl. 6 vilde jeg faa den med.
Hvis jeg kunde faa et Par Ord tilsendt om der allerede er foretaget Noget i denne Sag, for at jeg ikke skal trætte Vedkommende med [Noget] der allerede er afgjort, vilde det jo være saameget bedre.
_
Min Reise blev først bestemt i gaar Middags - jeg beklager derfor at

jeg ikke har faaet Tid til personlig at henvende mifg til Deres Excellence.

Med Høiagtelse
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv