Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1931-08-20

Recipient

A.B. Drachmann

Document content

Awaiting summary

Transcription

20de Aug - 31

Højtærede
Hr. Professor A.B. Drachmann
I en Skrivelse fra min faderlige Ven og Raadgiver Hr. Departementschef A.P. Weis udtaler denne følgende:
"at Du efter min Mening ikke bør undlade i saa stærke Udtryk som muligt- at søge Prof. D. overbevist om, at Du i dine Udtalelser i Pressen paa ingensomhelst Maade har tilsigtet nogen Bebrejdelse overfor Carlsbergfondet, hvad D., efter hans Udtalelse til mig, gaar ud fra som givet". Maa jeg hertil udtale følgende:
Jeg har allerede i en Skrivelse fra Skagen til Carlsbergfondets Bestyrelse netop givet Udtryk for samme Tankegang og skal ikke undlade at gjentage, at jeg med mine Udtalelser ikke i fjerneste Maade har tænkt paa eller

ønsket at bebrejde Fondet noget - mit Skyts var rettet paa og mod Direktør P.C. Poulsen personligt - Man siger jo at fornærmes en af Ægtefællerne fornærmes begge. Men her foreligger ingen Analogi, derfor var jeg ikke blot forbauset, men ogsaa meget ilde berørt over den højtærede Formands Replik til mit Interview i BT.
Desværre blev Forholdet mellem Professorens højtærede formand afdøde Rigsarkivar Kr. Erslev og mig alt andet end godt, dels foranlediget ved mine mine uoverlagte Udtryk provokerede ved Spørgsmaalet i 1916 om Salget af Bryggerierne, dels ved Rigsarkivarens uforsonlighed selv efter mit Besøg hos ham i Rigsarkivet.
Jeg ønsker intet hellere end et godt Forhold til Dem Hr. Professor med hvem jeg altid har staaet i et venskabeligt Forhold. Er Professoren vred og ond paa mig kan jeg godt taale "at faa paa Hovedet". Jeg har kæmpet aabent og ærligt, men blive reprimanderet offentligt indenfor Carlsbergfondet, det maa De Hr. Professor ikke byde mig.

Mine private Følelser overfor og Udtryk om Direktør P. kan jeg ikke ændre.
Med Højagtelse og Ærbødighed
Deres Helge Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Skagen

Ny Carlsbergfondets brevpapir

Copenhagen
Andreas Peter Weis

Carlsbergfondets arkiv