Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-08-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-8-95

Kjære Hr Etatsraad

V. Dahlerup
Coferencer tage Tid, men de blive nu absolut nødvendige.
Hr. Langballe har maaske foreløbigt talt til Dem om vor Samtale igaar.
1) Jeg synes ikke at det, som ønskes ved at anbringe de to Søiler foran Jerichau salen staaer i Forhold

til Bekostningerne.
Spørgsmaalet, som jo snart maa besvares bliver altsaa
a) Skal vi blive staaende ved Deres første Plan med "Theateraabningen"
b) eller skulde vi forsøge med Søiler (navnlig med Pilsatrene og Gesimsen componeret paa anden Maade?
Herom maa vi tale om mundtlig paa Stedet

2) Trapperne!!!
Her er slet ingen Tvivl. Det er et superbt Rum som vi ved at kjæle for

kunne gjøre til Noget Extra Skjøndt.
Her maa Stuk og Farver anvendes med al den Genialitet som De kan lægge i et saadant Værk.

Jeg talte med Langb. om at vi maaske kunde gjøre den ene Trappe til et Statuekunstværk (jvf Trappen i Dogepaladset) og den anden til et Maleri do. (Cambio i Perugia)

Jeg har senere tænkt paa at det mulig vilde virke uharmonisk, naar vi staae i Forhallen imellem Trapperne at de ikke ere i samme Stiil.
Derom maa vi ogsaa tale.
Men i Eet skal og vil De være enig med mig at sjældent har De faaet er herligere Opgave for Deres unge Muse end den at gjøre Alt ud af disse Trapper og skrive derpaa V. Dahlerup fecit

Deres heng.
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv