Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-08-29

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

29 8 5

Hr. Professor Dahlerup

De vil af mit Brev af 26.11.84 hvor jeg gjorde Bestillingen paa Skizzerne til Glyptotheket, see at jeg udtrykkelig nævnede at der maatte gjøres flere Variationer paa 2 Etager og med én Etage – jeg nævnede ogsaa Fordringen om et ledsagende Overslag dette sidste har jeg ikke faaet.
Paa den anden Side har De udført én Variation som ikke var fordret – nemlig Anlæget paa Jarmers Bastion.
For dette sidste antager jeg at De vil finde et Honorar af Kr. 500. (femhundrede Kroner) passende. Hvis De er enig med mig deri saa beder jeg Dem at sende mig Tegningen og Variationerne samt det forlangte Overslag og jeg skal da strax have den Fornøielse at tilstille Dem Beløbet.

Vi have aldrig aftalt Noget angaaende Betalingen af Tegningerne til Jesuskirken.
Da Arbeidet nu er begyndt og, om Gud vil, skal fremmes i de nærmeste Aar vil jeg gjerne imødesee et Tilbud fra Deres Side.
Saavidt jeg kan see vil jo Deres Stilling til Kirken blive noget anderledes end Architecters, idet De vel nærmest i Almindelighed, idet De vel nærmest kun vil beskjæftige Dem med Tegningen, men vel næppe vil lede Arbeidet

eller paatage Dem noget videre Ansvar for Udførelsen - dette vil vel hvile paa Bechmann og paa mig.
Heller ikke vil De vel have noget Ansvar for Overslagene, ligesaalidt som jeg antager at De vil sætte Priis paa at paatage Dem Correspondancerne med de udenlandske og indenlandske Leverandeurer af de forskjellige Gjenstande.
Lad mig vide om jeg har opfattet dette rigtigt.
Paa den anden Side vil De formeentligt have noget mere kunstnerisk

II
Arbeide ved Bygningen, i det der jo tænkes udført langt flere Detailler end det i Almindelighed er Tilfældet.
Det maa maaske ogsaa forudsættes at de Fordringer der her stilles til de enkelte Architecturdele som Kunstværk er større end sædvanlig.
Jeg maa nu overlade til Dem at gjøre Forslag hvorved De kan være

tjent.
De veed at Arbeidet ved Kirkens Opførelse kan fordeles paa 10 Aar - jeg kan jo ikke sige om jeg vil benytte alle 10 Aar dertil, men jeg troer at kunne sige at i mindre end 5 Aar fra nu af vil det ikke blive fuldført og at jeg vil bestræbe mig for at det ikke skal overskride de 5 Aar synderligt.

Deres Hengivne
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv