Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-02-10

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

10-2-89

Kjære Krøyer
Ved en Misforstaaelse er Deres Brev af 21’ Jan ikke blevet besvaret.
Jeg gik strax efter Modtagelsen til Klein og afhandlede med ham om Svaret, men da jeg for nogle dage siden var hos ham sagde han at han havde været aldeles optaget af Pariserudstillingen og han manglede tillige nogle af de nødvendige

Opgivelser for at kunne give det officielle Svar.


Nu ere disse fundne og jeg haaber at han en af de første Dage kan give det officielle Svar. Jeg vil imidlertid for en Sikkerheds Skyld privat meddele Dem indholdet, saaledes som jeg opfatter Sagen med Skadeserstatningerne.
Først maa det fremhæves for Klagerne at det ikke er mig men at

det er den danske Comité der har taget et Ansvar paa sig angaaende Kunstværkerne.
Det er i Virkeligheden Klein og ikke mig som har sat denne uheldige Paragraf ind i Indbydelsen at den danske Comité paatog sig Ansvaret.
De kan jo vel begribe hvorledes jeg til Slut vil stille mig til mine Colleger i Comiteen (Dem, Klein og Tuxen) men det

vedkommer ikke Klagerne. Disse have kun med Comiteen som saadan at gjøre.
Jeg vil naturligviis stille mig saa imødekommende (coulant: som det hedder i Forretningssproget) lige over for berettigede Klager.
Men jeg vil paa den anden Side ikke lade mig flaae af opskruede Fordringer.
Det er en selvfølge at den af Dubois, Falguière Delaplance og Meunier angivne Taxation fuldt ud accepteres

II
saafremt De derfor skulde see Cagnat vil jeg bede Dem om at sige ham at Comiteen (ikke sige at det er mig) vil betale ham de taxerede Summer fr 500 f Corybanten og fr 150 for Gibsfiguren. Om noget Kjøb af disse vil der aldeles ikke blive Tale selv om Prisen blev sat nok saa lav.
Det var maaske ogsaa rigtigt, hvis han vilde true med Proces at meddele

ham at Processen jo maatte føres i Danmark efter dansk Lov og at han her absolut aldrig vilde faa større Skadeserstatning end den som de franske Kunstnere have angivet.
Aizelin har jeg ikke megen Lyst til at give 200 fr. naar en Afstøbning koster 100 fr, men hvis Billedhuggercomiteen har bestemt denne Sum saa skal den paa Anfordring strax blive betalt

af Comiteen
Le maires Figur var itu da den kom.
Men er den slaaet meget mere i Stykker vil jeg [overstreget] Comiteen betale 100 à 200 fr som De synes.
Erstatningen til Sedlmayr fr. 2000 skal ogsaa blive betalt, hvis man ikke kan slippe billigere.
Saa er der vel ikke mere!
Jeg antager at være i Paris til deres Tjeneste i Ugen 18-23 Marts.
Venlig hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Det sidste Aars Sorger har nedbrudt min Hustrus Nervesystem i en overordentlig Grad – hun er hyppigt Gjenstand for voldsomme Nerveuse Anfald, men nogen særlig Livsfare pleier ikke at være tilstede under disse.
Men jeg gaar dog i en stadig Uro.
Hun sender Dem hendes hjerteligste Hilsener
J.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris