Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-03-13

Author/key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

For at fremme Kunst og Oplysning om Kunst i vort Fædreland og særlig i dets Hovedstad have vi – under Forudsætning af, at dette vort Formaal finder Støtte hos Stat og Kommune – besluttet at skjenke samtlige de Kunstskatte, som findes i det af os oprettede Glyptothek paa Ny Carlsberg, og hvorover nu en ny fuldstændig Fortegnelse er affattet og trykt, til en særlig offentlig Stiftelse, der skal oprettes og føre Navnet ”Ny Carlsberg Glyptothek". For denne Stiftelse have vi affattet og vedtaget følgende Fundats, paa hvilken der til sin Tid vil være at søge allerhøieste Stadsfæstelse, ligesom det ogsaa vil paahvile de Mænd, der først indtræde i Bestyrelsen, at foretage de Skridt overfor Kommune og Stat der ville være fornødne til det hele Anliggendes Gjennemførelse.

Fundats
for
Ny Carlsbergs Glyptothek.

1.
"Ny Carlsbergs Glyptothek" bestaaer af de Kunstskatte, som nu ere skjenkede til samme af undertegnede Stifter og Stifterinde,

og som vi forbeholder os i Tidens Løb at forøge, saa vidt vore Evner tilstrække

2.
Glyptotheket skal altid udgjøre en selvstændig offentlig Stiftelse og staae under sin egen Bestyrelse, som vi ønske sammensat saaledes:
Stadens Overpræsident anmode vi om at ville være Formand i Bestyrelsen.
Tvende Medlemmer udvælges af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Tvende Medlemmer udvælges af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse, saaledes at Magistraten vælger den ene, Borgerrepræsentationen den anden.
Saa længe vi leve, forbeholde vi os selv at være Medlemmer af Bestyrelsen. Efter vor Død skal vor ældste Søn indtræde i Bestyrelsen
hvis han til den Tid er over 25 Aar og i Øvrigt af Kommunalbestyrelsen findes værdig dertil.

3.
Den til Bygningen fornødne Grund forvente vi, at

Kjøbenhavns Kommune vil skjenke til samme, og vi begjære derhos, at Kommunen vil skjenke 500.000 Kr. og Staten ligeledes 500.000 til Bygningens Opførelse. Hvad denne maatte koste mere udrede vi selv.

4.
Til Glyptothekets aarlige Drift og Virksomhed henlægge vi Renter af det af os den 13. Marts 1883 stiftede Kunstlegat stort 250.000 Kr.

5.
Tillægsbestemmelser til og Ændringer i den nærværende Fundats skulle kunne træffes af Kbhvns Kommunalbestyrelse med Kultusministeriets Tilslutning og med allerhøieste Appobation, dog saa længe vi leve kun tillige med vor Tiltrædedelse.

Saaledes vedtaget ved vore Underskrifter

Ny Carlsberg d. 13/3 1888

Facts

PDF
Charter

Danish

Copenhagen

Glyptotekets arkiv