Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901 efterår

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ark I

Udkast til Fundats for Ny Carlsbergfondet.

Vi Carl Jacobsen og Hustru Ottilia Jacobsen oprette herved en ny Afdeling af Carlsberg-Fondet en Stiftelse, som skal have til Formaal at fortsætte den af medundertegnede Carl Jacobsen (overstreget og erstattet af først ’mig’ og så ’os’) udøvede Virksomhed i Industriens Videnskabens og Kunstens Tjeneste, og som skal bære Navnet

Ny Carlsbergfondet

§ 1
Vi skjænke til i dette Øiemed til sammensmeltning med Gamle Carlsberg vor Eiendom Ny Carlsbergs Grund, Bygninger og Forretning efter medfølgende Specification (overstreget og er- stattet af ’Redegjørelse’) og med de paahvilende Rettigheder og Forpligtelser
§ 2
Fondets Formaal ere:

1) For Bryggeriets Vedkommende:
at udvikle Ølfabricationen efter de samme Principper, som hidtil have været gjældende

kunne forventes at træde til

Ved Kunst forstaar vi ikke blot ikke blot ikke blot Maleri Sculptur og Architectur, men ogsaa den i vort Land hidtil lidet paaagtede Havekunst.
Det er Stifterne og deres Sönner forbeholdt, at kunne anvende af Fondets Midler indtil 10000 Kroner aarlig til offentlige Formaal, som maatte ligge udenfor Fondets ovennævnte Ramme.
Fondets nærmeste Formaal er at fuldføre Ny Carlsberg Glyptothek, til hvilket i de nærmeste Aar det ….

2) Et af Formanden foreslaaet Medlem, hvis Valg skal godkjendes af Carlsbergfonden
3) Et af Carlsbergfonden foreslaaet Medlem hvis Valg skal godkjendes af Formanden

§ 3

Bestyrelsen bestaar af 3 Medlemmer
1) Formanden: Stifterne og efter deres Død deres Sønner
2) Et af Formanden valgt Medlem (overstreget)
3) Et af Formanden foreslaaet Medlem hvis Valg stadfæstes af Carlsbergfonden.
Anm. Skulde Carlsbergfonden ikke kunne stadfæste et af tre af Formanden foreslaaede Medlemmer er den berettiget til selv at vælge det tredje Medlem.
Efter Stifternes og deres Sønners Død eller Bortgang vælger Carlsbergfonden Bestyrelsens Medlemmer, dog skal mindst én mandlig Descendent Agnat, hvis en saadan fuldmyndig og fuldværdig er tilstede (Vacance) have Ret til Sæde i Bestyrelsen.
Hvis Stifterne skulde være døde inden Deres Sønner have naaet 25 Aars Alderen henholdsviis 1907 og 1909 henlægges Indtægten forsaavidt der ikke allerede er taget Bestemmelse om denne Anvendelse i sikkre rentebærende Papirer, som kunne benyttes naar den paagjældende er fyldt 25 Aar.

III

Aldersgrændsen for Bestyrelses medlemmer er 70 Aar, hvilken Bestemmelse dog ikke gjælder Stifterne eller deres Descendenter mandlige Agnater.
De af Carlsbergfondet valgte Medlemmer afgaae hver tiende Aar og kunne ikke umiddelbart gjenvælges.
Bestyrelsen er berettiget til at opsamle en Deel af de aarlige Indtægter til et Reservefond.
Bestyrelsen aflægger aarlig Regnskab og Beretning om Fondets Virksomhed til Carlsbergfondet tilføjet med blyant næste side
§4 Hvis Bestyrelsen er i Tvivl (med blyant)
I Tilfælde af Tvivl angaaende Fundatsens Bestemmelser efter Stifterens Død skeer Fortolkningen af Bestyrelsen og Carlsbergfondets Bestyrelse i Forening (overstreget og erstattet af ’forelægges Spørgsmaalet til Afgjørelse af Carlsbergfondets Bestyrelse
§ 5

Forandringer eller Tilføjelser i Fundatsen kan kun skee ved eenstemmig Indstilling af Bestyrelsen og Carlsbergfondets Bestyrelse og kun under Forudsætning af at Fondets Midler ubeskaarne anvendes i Hovedformaalenes Tjeneste

((§4 sidste stykke)
Bestyrelsens Medlemmer ere ulønnede; men den har Ret til at ansætte en lønnet Secretair.

Bestyrelsens Medlemmer ere ulønnede; men have Ret til at ansætte en lønnet Secretair.

§4
Hvis Bestyrelsen er i Tvivl angaaende Fundatsens Fortolkning forelægges Spørgsmaalet Carlsbergfondens Bestyrelse til Afgørelse af Carlsberegfondens Bestyrelse.

Facts

PDF
Charter

Danish

Copenhagen

Carlsberg arkiv