Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1900-09-01

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

1/8 1900 [tilføjet med blyant. Den rigtige dato er 1/9]

Kjøbenhavns Communalbestyrelse.

Da vi Undertegnede vilde sætte en Ære i, at saavel den foreslaaede Tilbygning til Ny Carlsberg Glyptothek som selve Samlingen kunde blive i saa høi Grad som vor Evne vil tillade det - til Pryd og Ære for vor Hovedstad, saa tilbyde vi, at yde et Beløb af :

Een Million Kroner
anvendte til anskaffelsen af Kunstværker, til Decoration af Bygningen samt eventuelt til Bygningsudgifter, som maatte vise sig nødvendige, for at Bygningen i alle Henseender kan blive saa mønster værdig som muligt.
Vi maa dog betragte det som en Forudsætning for denne Gave, at Kommunalbestyrelsen gaaer ind paa de ved Lov af ... fastsatte Betingelser for Statens Tilskud her-

under ogsaa, at Bygningen opføres efter de Tegninger og Planer, som ere valgte af den i Henhold til Loven nedsatte Commision, ligesom vi maa forudsætte, at Communalbestyrelsen vil see sig istand til, at modtage dette Tilbud i den nærmeste Fremtid, i alt Fald inden 1ste Novb. d. A.
Med den Mulighed for Øie, at vi skulde afgaae ved Døden forinden den ovennævnte Sum er bleven anvendt efter sin Bestemmelse, vil Opfyldelsen af Nærværende Tilsagn blive sikkret ved testamentarisk Disposition.

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
Den 1ste September 1900

Facts

PDF
Deed of gift

Danish

Copenhagen