Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1897-05-03

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Glyptotekets Indvielse.

Kjøbenhavn d. 1/5 1897

I Formiddags indviedes ”Ny Carlsberg Glyptotek” og aabnedes ”Den internationale Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1897” med en kort Højtidelighed, der fandt Sted i den midlertidige Udstillingsbygning, der er føjet til Glyptoteket.
I den talrige Forsamling saaes Alt, hvad der findes i Hovedstaden af civil Repræsentation: Regering, Rigsdag, Magistrat, Borgerrepræsentation, Universitetet, Kunstakademi, Presse osv.
Brygger Jacobsen og hans Frue modtog hele Kongefamilien; selv Dronningen, der ellers holder sig noget tilbage, gav Møde. Da de høje Herskaber havde indtaget deres Pladser sang Cæcilieforeningens Kor en Kantate af Alfred Ipsen til N.W. Gades Musik fra Udstillingen 1872. En Del af Kantaten blev fremsagt af kgl. Skuespiller Emil Poulsen.
Festtalen holdtes af Brygger Jacobsen, med kraftigt Organ, jævnt og ligefrem, næsten fortællende. Glyptoteket var bleven til ved en Tilfældighed. Jacobsen havde tænkt at bygge sig en Vinterhave for der at faa Plads til de tre Statuer, han den Gang havde erhvervet sig. Men Billedhugger Malthe raaede ham til at udnytte Pladsen ved at optage forskjellige Kunstneres Værker til Udstilling. Malthe lovede ham bl.a. Bissens Statue af Ørsted, og ”den kunde jeg ikke staae for”, bekjendte Hr. Jacobsen. Bissen havde skabt den i Trediverne, men i Halvtredserne vilde han slaa den i Stykker, fordi han var rasende paa Ørsted over, at han var bleven reaktionær. Malthe reddede imidlertid Statuen og fik den gjemt hen i en Kælder, hvorfra den saa kom til Værdighed i Jacobsens Vinterhave. Den anden Hovedbegivenhed i Glyptotekets Historie var Verdensudstillingen i Paris. Her saa Jacobsen den franske Kunst i Kulmination og var lykkelig nok til i rette Tid at erhverve saadanne Kunstskatte, at der nu end ikke i Luxemburg var en Samling af denne Periodes Mestre, som kunde maale sig med Samlingen i Ny Carlsberg Glyptotek.
Navnet Glyptotek var valgt, fordi dets Stifter mente, at man skal sigte højt. Det skulde minde om sit store Forbillede, Kong Ludvigs Glyptotek i München. Brygger Jacobsen havde heller ikke villet skabe et almindeligt Musæum, men en Kunstsamling med festlige Rum, hvori Figurerne vare i Harmoni med Omgivelserne. – Samtidig med Glyptotheket aabnedes den første internationale Kunstudstilling, der havde faaet Tilslutning fra alle Lande undtagen fra Skandinavien. Forhaabentlig vilde dette Savn ad Aare blive afhjulpet ved en skandinavisk Udstilling her. Taleren sluttede med at sige, at Opgaven ikke blot skulde være at samle Kunstværker men at berede Vejen for Kunsten og skabe den et Hjem. Kunstens Hjem er kun der, hvor kunsten gror i vor egen Jord.
Da Kantatens sidste Del var afsungen, besaa Kongefamilien og de Indbudne Glyptotheket. Ved Bortkjørslen hilsedes Majestæterne med Hurraraab af den udenfor samlede Menneskemængde.

Mentioned works

Facts

PDF
Newspaper article
Copenhagen

Mediastream