Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-03-13

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

13de Marts 1886

I Gjensvar af Deres meget ærede Skrivelse af 5te f.M. skal Akademiet, idet det bringer Dem sin Tak for den varme Interesse, hvormed De omfatter Kunstens Anliggender, hermed meddele, at det har ataget Deres Tilbud under nøje Overvejelse, navnlig i Henseende til det Spørgsmaal, om Akademiet havde Ret til at afgive saadanne Kunstværker som Medlemsarbejder og Arbejder fra udvalgte Medlemmer, der maa sættes paa lige Trin med disse, i Depositum til en privat Samling.
Da Akademiet kom til det Resultat, at det af Hensyn til sine Forpligtelser overfor disse Arbejder, ikke tør tillade et saadant Depositum, medens medens man paa den anden Side med Glæde vilde see, at Gjengivelser af de nævnte Kunstværker, ved Opstilling i Deres Glyptothek, kunde blive gjorte mere tilgængelige for Publikum, tillader Akademiet sig herved som Svar paa Deres Tilbud, at foreslaae Sagen ordnet saaledes, at der paa Deres Bekostning, med ved Akademiets Foranstaltning tages en ægte Form og Afstøbninger af de Kunstværker, som De ønsker at udstille i Deres Samling, medens Formerne og Originalerne forblive ved Akademiet som dettes Ejendom.
Akademiet beklager kun, at det ved denne Ordning vel ikke tør vente, at De vil fastholde

Deres højhjertede ærede Tilbud om Afstøbninger af Antiker som yderligere Erstatning.

F. Meldahl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek