Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-09-03

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

3-9-77

Hr. Etatsraad Meldahl.

Da jeg maaskee ikke faaer Tid til at opsøge Dem i den nærmeste Fremtid maa jeg ikke udsætte længere at besvare Deres ærede Skrivelser af 1 og 8de Aug
Næst efter at takke Dem for Deres Meddelelser skal jeg bemærke at mit Bidrag vel kan betragtes som sikkret, da jeg ikke har nogen Grund til at antage at jeg skulde blive nød til at opgive min Tilslutning til Sagen, men nogen bindende Forpligtelse kan jeg dog endnu kun paalægge mig for det første Aar - jeg maa see (og deri giver De mig vist Ret) hvorledes den kunstvedkommende Side af Sagen gribes an - om den er det Offer værdt.
Jeg tvivler ingenlunde derom, men maa dog see Begyndelsen.
Min Interesse for Kunsten er d'Herr bekjendt og deri har de tilstrækkelig Borgen for at jeg ikke vil trække mig tilbage naar der blot er Spor af Haab om en nogenlunde tilfredsstillende Udvikling.
Jeg maa tillige bestemt urgere at mit Bidrag blot er til Tidskriftets Kunst Afdeling og det var maaske ikke urigtigt om man forinden de endelige Forhandlinger fandt Sted formulerede dette noget nöere.
Jeg er af den Mening at Afbildninger bør anvendes i saa stort Omfang som Texten kræver men haaber ogsaa at der navnlig ved mit Bidrag skal blive Raad til at faa dem saa gode som muligt.
Hr Weidemann kjender jeg uheldigviis ikke, jeg har vistnok aldrig seet ham og kan derfor ikke have nogen Mening om ham som "en brugelig Kraft".
Med Hensyn til Hr. Friis Materialier til Frederiksborg Slots Historie har min Fader lovet at ville yde den Hjælp de ønskede og bedet mig meddele Dem dette.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Deres

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Rigsarkivet.