Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1883-03-15

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Charlottenbg d. 15/3 83

Privat

Høistærede Herr Jacobsen
Jeg kan ikke undlade at bringe Dem min varmeste Tak for den i vort Land saa sjeldne varme Følelse for Kunst som Deres ny Legater bærer Vidne om. Gid De maa faae udelt Glæde af den høihjertede Handling som De og Deres ædle Hustrue her have udført. De fatter jo let at jeg med inderlig Bevægelse kom til at læse Deres Bestemmelse om Nikolai Taarnspir. De veed jo at jeg gjentagende har taget Ordet for at gjenopføre en Kirke; men De veed ikke at

jeg ved at give Amberg nogle Ideer har faaet denne til at offre sig for at udarbeide et Project til en Kirke paa den Plads der under haves [??] Vi have altsaa uden at kjende hinandens Tanker atter arbeidet til samme Maal.
Maa jeg benytte Leiligheden til at spørge Dem om Prof. Dahlerup har .... Noget i Projectet til den omdiskuterede Baggrund til Opstillingen af Moses?
Hans uforklarlige Optræden har gjort mig stor Sorg. Jeg havde Følelsen af at der i Akademiet var Stemning for at vælge ham til Professor

Men nu bliver det vel ikke til Noget og jeg maa altsaa see at faae en .... Gage til ham. Paa den Maade kan han jo bringe Landet stor Gavn.

Med de hjerteligste Hilsener

Deres hengivne

F. Meldahl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek