Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1883-11-15

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

d. 15/11, 83

Høistærede
Da vi pa Mandag skulde have Møde saa vil jeg for at der fra min Side ikke skal være Anledning til nogen Mistemning dog i Anledning af Deres Yttring
"at det vil være baade nyttigere og værdigere for os begge"/ at forhandle personligt) "end at søge at naa vore respektive Maal igjennem Cultusministeriets Bagdøre" - ... at fremhæve at jeg hverken dengang eller nu kunde forstaae den Udtalelse anderledens end at De maatte imod Deres Villie ved utidig stor saa ved daarlig Hjælpers Side være kommen til at gaae de antikke Veie; thi jeg kjender ikke disse Veie og har ikke brugt dem uagtet man særlig ? i de senere Aar til stor Skade for Kunst og Kunstnere paa anden Side synes

at have gjort stærkt Brug af denne antydede/antikke Vei.
Det der til Overraskelse for mig i denne sidste Sag blev ... ad den Vei, og hvorom jeg ikke havde ringeste Anelse før det var for silde.- det staar vistnok som noget enestaaende ligeoverfor det man i Reglen anser for ... og rigtig i mellem Folk man har Agtelse for. ikke at tale om, hvad man skylder Folk af Hensyn til den Stilling de indtage.
Men som anført jeg antager altsaa at De ved Deres Udtalelse har hentydet til noget Andet end det der vedrørte mig og min Færd, og derfor kan jeg saa godt samles i Møde med Dem navnlig da jeg forudsætter at De ikke har været bekjendt med at man

behandler mig og mine Forhold paa saa ... Maade ad de nævnte Veie.

Med særdeles Høiagtelse
Deres F. Meldahl.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94