Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-02-22

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Den 22-2-86

Deres Excellence
Det er bekjendt at ved Chrbg Slots Brand gik Jerichaus smukke Gruppe "Evas Skabelse" tabt.
Jeg gjorde selv, ved Hjælp af en Deel Soldater og Studenter, flere Forsøg paa at frelse den men til min store Sorg maate jeg overlade den til sin Skjæbne. Flytte den heel kunde vi ikke og skille den ad i dens Sammenføininger lykkedes ikke - nogle Brudstykker lod jeg Soldaterne bære ned, de findes maaske endnu, men af dem kan Gruppen ikke reconstrueres.
Marmorexemplaret blev jo foræret Prindsesse Alexandra, men der fandtes

for nogle Aar siden, da jeg var i London, i South Kensington Musæet en Gibsafstøbning af Gruppen
Deres Excellence er vist enig med mig at denne Gruppe var et ualmindlig interessant og originalt Arbeide af Jerichau og at det derfor under vor nuværende Fattigdom paa dansk Skulptur vilde være særdeles ønskeligt at faae det repræsenteret her hjemme.
Bedst vilde det jo være hvis vi kunde faae selve Kensington exemplaret hertil, men derpaa er vist næppe at tænke - tillige er det jo ogsaa en tilfredsstillelse at den danske Kunst ved dette Stykke er saa værdigt repræsenteret i det berømte Musæum.
Men vilde det være umuligt at faae Tilladelse til at tage en Af

støbning deraf ?
Hvis den danske Regering vilde ansøge om en saadan Gunst, vilde den vel næppe blive nægtet især da man jo nok kunde regne paa en varm Anbefaling fra Prindsen (eller Prindsessen) af Wales.
Jeg vilde da tillade mig at gjøre Deres Excellence et Forslag: at der blev taget en ægte x) Form af denne Gruppe og at jeg bar Halvdelen af Udgifter til denne Form samt at der da blev indrømmet mig Tilladelse til for min Regning at lade tage en Afstøbning i denne Form til Glyptotheket.
Skulde Deres Excellence ikke ønske at Staten eller Sculptursamlingen deeltog i Udgifterne til denne Form, da vilde jeg tillade mig at spørge om jeg ikke gjennem Udenrigsministeriet kunde
x)
Ved at tage en ægte Form kunde ikke blot Christiansborg men ogsaa Provindsmuseerne faae hver sit Exemplar.

faae en Anbefaling til Kensington Musæets Bestyrelse for at fremme Sagen paa min egen Haand.
Jeg maatte da nøies med at lade tage en uægte (Leer) Form, hvis dette kunde lade sig gjøre. I denne kunne da kun tages eet Exemplar, som jeg vilde opstille og indlemme i , hvor det saaledes vilde være tilgængeligt for Publicum.
Jeg behøver ikke at tilføie at jeg vil være lykkelig hvis Deres Excellence vilde give mig Leilighed til efter min Ringheds Evne at være Staten til Nytte ved Erhvervelser til dens Samlinger.
Til Slut maa det være mig tilladt ret hjerteligt at takke Deres Excellence for den overordentlig behagelige Aften De skjænkede mig i Løverdags
Med Høiagtelse og ærbødig Hengivelse
Carl Jacobsen

Hs. Excellence
Lehnsbaron Rosenørn Lehn

Mentioned works

J.A. Jerichau, "Evas Skabelse"

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptoteket. Carl Jacobsens kopibog