Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-02-05

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

5-2-81

Hr Etatsraad Meldahl
Tak for Meddelelsen.
Jeg har dog vist nævnt for Dem at jeg for flere Aar tilbage tilbød Worsaae at tilskyde 10000 Kr til Sarcophagens Istandsættelse naar Resten af Midlerne kunde skaffes til veie andetsteds fra og naar Capellet ("ladys chapter" hvori den staaer) kunde blive sat i smuk Stand i Harmoni dermed. Til hvilket Øiemed jeg ogsaa vilde bidrage.
Da Fristen for mit Tilbud dog forlængst er udløben har jeg disponeret over Pengene til andre Formaal, og jeg er i Øjeblikket saa engageret at jeg ikke godt kan gjentage mit tilbud.
Heller ikke føler jeg mig synderlig fristet dertil naar jeg seer den utilladelige Maade at Restaurationen af Margretes

Monument i Roskilde foregaaer uden at det synes at Nogen eneste bryder sig om, om det bliver færdigt eller ei eller om Kunstneren gaaer til Grunde derved eller ei!
Maa jeg benytte denne Leilighed til at spørge Dem om Uindviede ikke kunde faae Ordlyden af Fundatsen for Eibeschützes Legat til Byens Forskjønnelse at see"
Det seer besynderligt ud at Repræsentationens Formand kan fore slaae det til Anvendelse for almindeligt Brolæggerarbeide.
Det synes næppe tænkeligt at en saadan Anvendelse kan være i Stifterens Aand!
De maa ikke uleilige Dem med at svare skriftligt jeg maa dog bede Dem skjænke mig et Quarters tid een af de første Dage i Anledning af Carstens-monument

Deres hengivne
og ærbødige Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Rigsarkivet.