Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-26

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Louis Hasselriis

Document content

Awaiting summary

Transcription

26-1- 89

Hr Billedhugger Hasselriis

Efter Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse ad 21' da har jeg strax forelagt Bestyrelsen samme, og har herved den Ære at meddele Dem
1) Figuren vil hurtigst muligt blive anbragt paa et midlertidigt Fodstykke.
2) Derimod kan Bestyrelsen ikke tage nogen Bestemmelse om det endelige Fodstykke: deels kan den i flere Aar ikke disponere over Midler til Anskaffelsen, da der for længere Tid er lagt Beslag paa Legatets Renter deels kan den ikke garantere at ville godkjende et Broncefodstykke udført efter den indsendte meget løse Skizze.

3) Bestyrelsen vil gjerne fuldt ud imødekomme Deres Ønsker angaaende Forbud mod copiering og Photographering og skal indtil videre ikke give Nogen Tilladelse i saa Henseende.
Privat maa jeg dog tilføie at saavidt jeg veed har efter vore Love Enhver Lov til at copiere ethvert offentligt Kunstværk, saa jeg troer ike at Bestyrelsens Forbud er fuldt betryggende for Dem.

Deres ærbødige
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum