Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-12-07

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Søndag Aften
7-12-2

Mine kjære Sønner
Helge opgav i sit Brev af 21' Nov Maltets Dybde paa Køllen, en enkelt Dag, til 3 engelske Fod og sagde at Heden steg til 240 -245 grader Fahrenheit.
Jeg slutter deraf at I stadig bruger engelsk Maal og Vægt og indfører disse i Eders Bøger. Det maa I endelig ikke gjøre. Naar I næste Aar ere i America, o.G.v., og det følgende i Tydskland og forhaabentlig engang ende paa Carlsberg, saa ville I aldrig med Lethed kunne sammenligne de forskjellige Landes Methoder og Maal.
s. 2
Da Metersystemet er det overalt gjældende og nu endelig synes at skulle blive til Virkelighed her i Landet (Jeg har som Formand i Bryggeriforeningen netop faaet Loven fra Ministeriet til Eftersyn og i dag blevet færdig med mit Udkast til Betænkning derover) saa kan der fornuftigvis ikke være Tale om Andet end at I maa foretage Eders Maalinger og Veininger efter Metersystemet.
I maa derfor anskaffe Eder Metermaal, Centigrad Thermometre, Ballings Saccharometer og I maa hver have Eders Eget. Regningen skal jeg betale.
s. 3
Og I bør aldrig indføre i Eders Notebøger andre end disse Maal, thi ellers løbe i let sur i det.
Der var i min Tid 1868-69 en fortræffelig Instrumentmager Kemp i Edinb. maaske hans Firma er der endnu. I skal ikke kjøbe af den Slags, hvor der staar engelsk og Meterscala ved siden af hinanden. Det giver blot forvirring. Hvis ikke I kan faa gode 100dels Instrumenter i Edinb. saa skal jeg skaffe Eder dem herhjemme fra.

Kulden vedbliver. Som det var at vente efter det kolde Aar begynder Vinteren tidligt. Det vil maaske ikke vare
s. 4
længe inden Skibsfarten standser.
Salget af Øl er ganske elendigt ikke blot Kulden men ogsaa de daarlige Tider virker meget indskrænkende paa Omsætningen.
Du skrev i et Brev, Helge, at naar Du seer eller hører noget skjønt tænker Du paa mig. Det er ganske gjensidigt, thi naar jeg glæder mig over eet eller Andet tænker jeg ogsaa paa Eder og savner Eder, da I ikke ere hos mig. Og særlig naar det er Musik eller Kunst, som jeg troer Du vilde synes om tænker jeg paa dig Helge.
Lev nu vel i kjære To.
Eders hengivne
Papa

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.