Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-01-11

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Laurits Tuxen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
11-1-81

Kjære Hr. Tuxen
Det fornøjer mig at de har været
i Belgien og set Rubens og at
det er gaaet Dem som Maler, som det
gik mig som Lægmand, at man forstod
ham dér bedre end før.
Sjeldent har noget Kunstværk grebet
ja rystet mig som "le coup de lance"
i Musæet i Anvers og hvad har
den Mand saa ikke været for en
Personlighed!
Derimod bedrøver det mig at De
tvivler om at De hører hjemme paa
det Omraade af Kunsten, hvor De nu
bevæger Dem.
Jeg er som De veed af en anden
Mening, og jeg venter blot paa at

see Deres Susanna for at udtale
den med større Fynd.
Jeg haaber at De skal faa Legatet
og derved reise til Spanien og Orienten,
thi det vil visselig være til Nytte for Dem.
Ingen kan eller har glædet sig mere
over Deres "Trankogere" end jeg og beklaget
at det gik ud af Landet og vi kunde
godt trænge til at have Dem herhjemme
for at vise Veien paa det Feldt;
men jeg tvivler ikke om at De
har en skjønnere Opgave og større
Laurbær at vinde i det store
Figurmaleri, som jo næste er en "tabula
rasa" hos os.
Den er saa skjøn "den store Stiil"; men jeg kan godt tænke mig at den
ikke er naadig imod sine Tilbedere

at den som en anden Pallas Athene
staaer i saa ophøiet Værdighed at
Tilnærmelse kræver Mod, og har
Rubens i Antwerpen taget Veiret
fra Dem og gjort Dem bange for
Gudinden, har De ikke Mod til ligeoverfor hende at sige,
anch
io son' pittore lad saa en af Deres
Venner sige det - Ogsaa De er Maler
og den store Stiil er Deres Maal og
om Gud vil saa vil ogsaa baade Rubens
og Pallas Athene lyse Dem i Kuld
og Kjøn med den store Stiils Dyrkere!.

Jeg var hos Rosenørn-Lehn igaar.
Han meddelte mig at Hr Kofoed, Lega-
tionssecretair i Ministeriet reiser
til Paris. Han vil rimeligviis opsøge
Dem for i Forening med Dem at tænke
paa Afstøbningrne til Sculptursam-

lingen. Dubois har givet mig "carte blanche"
med Hensyn til hans Arbeider og han
har lovet at tale med Mercié, Chapu,
og Falguière. Mon det ikke var rigtigt
at De tillige med Hr. Kofoed gik til
Dubois, f. Ex med en Introductions
eller bedre Takskrivelse fra (Rosenørn)
Sculpturmusæet, og bad ham om at give
Dem en Anbefaling til disse Herrer.
Jeg har benyttet Dubois Tilladelse
til at lade M. Thoquet støbe St. Jean
Baptiste, la foi og la méditation.
Og dersom Bekostningen ikke bliver
for stor, vil jeg lade tage Form over
Narcissus. Jeg har derfor skrevet et
Par Ord indlagt til M. Thoquet, som
jeg maaske turde bede Dem om at
bringe ham for at faae rigtig Besked
paa, hvor Formen bliver af idet jeg
saameget hellere vil bekoste Formen

II
naar den bliver Kunstnerens Eiendom
i det denne jo derved dog faaer et
Slags - om end kun ringe - Vederlag for
sin Velvillie.
Derfor vil jeg ogsaa gjerne bekoste Form
over Barrias' les premières funérailles
hvis Udgiften er overkommelig og det
var maaske det bedste Middel til
ogsaa at faa Noget fra de andre
Kunstnere at lade en Form tage
over nogle af de Arbeider, hvor den ikke exi
-stere
_
Endelig er det at bemærke at medens
vi hidtil er gaaet den Vei at vi
have valgt forud de Kunstværker
som vi ønske og derved ere stødte paa
uovervindelige Hindringer, saa kunde
det være rigtigt nu at gaae den
anden Vei at see at faae at vide

hvilke Figurer der findes Former
til og da vælge dem eller iblandt dem.
Nu veed jeg at der er Former, der
tilhøre eller dog staae under Statens
Varetægt og dersom De eller Hr. Ko-
foed vilde forhøre derom i Louvre,
saa var det maaske den lettetste
Vei at faae en forøget Tilvæxt
til vor Samling, det var derigjennem
at vi fik Delaplanches Eve après le péché.

Adressen er: Monsieur Richard Lesclide
Sous-secrétariat d'état
des beaux-arts
Administration des musées nationaux
Palais de Louvre

I det Haab at Deres uegennyttige Interesse
for Sculptursamlingen ikke maa spilde
altfor meget af Deres kostbare Tid
og med de venligste Hilsener er jeg

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5