Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-10-14

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg Tirsdag Aften
14-10-2

Mine kjære Sønner
Jeg har nu bestemt min
Afreise til Mandag
Morgen og haaber saaledes
at være i München Tirsdag
Morgen Hotel Baierische Hof
Promenadenplatz
Jeg bliver maaske Søndag
over i München men kom-
mer i hvert Fald o.G.v.
tilbage til Ny Carlsberg
i de første Dage af Ugen
26' Oct. - 1' Novb.

Sarah Bernhardt gjorde
stor Lykke. Hun optraadte
som elskværdig Gjæst i

Alliance francaise, med Decla-
mation af nogle Digte.
Det var en meget smuk
lille Forestilling. Hendes Organ
bedaarende, Mimespillet mester-
ligt, Skikkelsen skjøn og
yndefuld.
Bagefter var en lille Colla-
tion, hvor jeg, hvis jeg havde
brudt mig derom, kunde have
været forestillet for hende;
men jeg var ikke meget opsat
derpaa og da jeg tillige var
budt til Festmiddag hos
Burmeister, Wain i Anled-
ning af Bojarins Aflevering
benyttede jeg mig ikke af
denne Leilighed til at

trykke den store Kunstnerindes
lille Haand.
Optegnelsen om Thorvaldsens
Ring skriver jeg paa et sær-
skilt Ark for at I bedre
kan gjemme og finde den.
Byggen vil stadig endnu
ikke spire. Vi kunne derfor
ikke malte. Saavidt jeg veed
har baade Edgar i Helsingør
og Tuborg været saa uforsigtige
at begynde uden i For-
veien at have forvisset sig
ved Prøverne i Schönjahns
Spireapparat at det vilde
gaae.- og Resultatet har
nok været meget bedrøveligt.

Jeg haaber imidlertid at
Spireevnen nok udvikler sig
i altfald i de bedste Partier.
Men vi ville sikkert faae mange
Kvaler med slet spirende
Byg.
I disse Dage bliver Træloftet,
Paneelværk, sat op i Ele-
fantporten.
De automatiske Fyrbødere
har allerede i flere Maaneder
arbeidet tilfredsstillende i
den nye Kjedel; nu bliver
den næste Kjedel forsynet
dermed. Fyringen bliver
derved næsten røgfri.
Hilsen til Hr. Poulsen
som til Eder selv.
Eders hengivne
Papa

[på langs af papiret]
Tak, Helge, for Brev og Brevkort!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Car Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'

Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.