Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-03-08

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg Fondets Direktion.
Kjøbenhavn, d. 8. Marts 1910.
Thorvaldsens Romerske Fødselsdag.
Kære Carl
Et Par Dage efter vor sidste Samtale om Dr. Fr. Poulsens Tilknytning til
Glyptoteket skrev jeg til ham og bad ham gøre Rede for, hvorledes han for sit
Vedkommende kunde tænke sig Indholdet og Omfanget af en saadan Virksomhed -
med 2.000 Kr. aarlig som det pekuniære Udgangspunkt - samtidig angav jeg i
korte Træk de forskellige Omraader, som hans Forpligtelser efter mit Skøn
maatte omfatte.
Jeg har nu havt et Besøg af ham, under hvilket han afleverede medfølgen-
de Brev til Dig, idet han samtidig oplyste, at han paa Grund af forskellige
Foredragsforpligtelser ikke saa sig i Stand til at paatage sig det heromhand-
lede Hverv før efter Sommerens Forløb - altsaa tidligst fra Sept. Paa
den anden Side vilde han af Hensyn til Forhandlingerne med Rostad sætte megen
Pris paa at kunne erfare Glyptoteksbestyrelsens Stilling til Sagen i en ikke
for fjern Fremtid.
Jeg for mit Vedkommende finder hans Forslag særdeles tiltalende og kan ik-
ke se rettere end, at der - som Forslaget foreligger bydes fuld Valuta for
Pengene.
Venligste Hilsen
fra
Din hengivne
A. Weis.

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen