Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1905-06-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Hack Kampmann

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-6-5

Kjære Kampmann

De lod igaar et Ord falde, som tog Veiret fra mig, saa at jeg ikke strax kunde svare rigtigt.
De udtalte Tvivl om at faae Bygningen færdig til at tages i Brug 1st Mai næste Aar. Den Sag er jo dog afgjort allerede for Aar og Dag siden, for Guds eller lad mig hellere sige, for vort Venskabs Skyld, begynd dog ikke paa at svigte mig der!
Nu gaaer det jo godt, bring nu fra Deres Side ikke Noget ind som vil forstyrre det Hele!
__
Det som sinker er jo Decorationen. Men her træffer det sig tillige, at vi nu maa indskrænke denne til, foreløbig, det mindst mulige.
Jeg har seet min Status efter, og maa

med Sorg erkjende at jeg ikke føler mig berettiget til yderligere at opbruge mine Børns Arv og Ny Carlsbergfondet har foreløbig ikke en Øres Indtægt.
Der maa derfor ske en Reduction af de Beløb, som vi hidtil har troet kunde være til Raadighed.
Hvor Intet er har Keiseren tabt sin Ret.
Vi maa altsaa indskrænke os til at gjøre de to Hjørnesale og de to Cabinetter færdige, samt et Stykke af den ene Side af Romersalen.
Derimod maa vi ganske opgive Tidselsalen og de fire Prospecter i Enden af Langsalen.
_
Jeg mener ogsaa at vi bør opgive enhver Tanke om Marmorpuds, derved vil spares ret betydeligt.

Hvis vi ikke kan faa Festsalen færdig, saa at vi kunne rykke Statuerne derind til Nytaar, saa maa vi lade være at lægge Marmorgulvet strax og nøies med at lægge Gruus som i en aaben Gaard. Gulvet kan da lægges til næste Vinter 1906-1907.
Stoaen maa vi ogsaa opgive og nøies med at bygge en midlertidig Trappe, af midlertidigt Præg, hvis Fundamenter dog maa ske kunne indgaae i Stoaen saa denne o.G.v. senere blive bygget.
Harild sagde i dag at Frisen paa Frontonen ikke var bestilt.
De bedes at bestille den snarest mulig. Indskriften er jo slaaet fast.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Vi maa have et Møde i Best. for Leg. Albertina naar De næste Gag kommer hertil, lad mig derfor vide naar det bliver, det vilde passe Bedst at holde Mødet en Fredag, Kl. 2 i Østre Anlæg ved Jerndahls Figur.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Aarhus

Glyptotekets arkiv