Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1899-06-05

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

I Besiddelse af Magistratens ærede Skrivelse af 25de ds har jeg herved den Ære at meddele at jeg forlængst har forhandlet Sagen om Ny Carlsberg Glyptotheks Udvidelse i Glyptotheks bestyrelsen, som har overladt mig at føre den videre.
Jeg har derefter efter Forhandling med Hr. Borgmester Borup ved Stadsingenieur Amlt faaet tilsendt et Forslag til en Byggeplads af den Størrelse, som Udvidelsen nødvendigviis maa optage nemlig 13220 [kvadrat] Alen.
Den af min Hustru og mig nu tilbudte Samling "Det gamle Glyptothek" er nemlig i Volumen c 1½ Gang saa stort som Kong Ludwigs Glyptothek i München. Dette maaler 230x230'[fod] = 13220 [kvadrat] Alen.

Men ved at öcunomisere mere med Pladsen end Kong Ludwig har gjort vil man dog til den projekterede Udvidelse kunne nøies med den angivne Plads.
Dernæst har jeg i Forbindelse med Hr. Bygningsinspecteur Kampmann udarbeidet en Plan, som i sine Grundtræk vil passe til Samlingens Indhold med en delvis Forøgelse i Fremtiden for Øie.
En Calque af denne Plan er jeg saa fri hoslagt at fremsende.
Endnu bør jeg tilføie at Hr. Etatsraad V. Dahlerup har erklæret at han ikke ønsker at have Noget med Glyptothekets Udvidelse at gjøre.

Allerærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
5-6-99

Til Kjøbenhavns Magistrat.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv