Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-02-14

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

14-2-98
Kontrolcomiteen ved Glyptotheksbygningen.

I Besvarelse af Comiteens ærede Skrivelse af 12te ds skal jeg tillade mig at bemærke
1) at det vil være rigtigt idet lovbefalede 1½ alen brede Tjære betonfortov at udspare en Række til Plantning af Vedbend.
Dette maa formentlig ikke være i Strid med Loven eller ialtfald kunne bevilges.
De nøgne Mure i Gaarden bør dækkes med Vedbend for ikke at see altfor kedelige ud.
Hvad selve Pladsen i Gaarden angaar, da mener jeg at der bør gjøres det mindst mulige ved den; deels er det jo et stille Haab at den i ikke altfor lang Fremtid skal optages af en Kuppelbygning, og da vil alt det udførte Arbeide være værdiløst; deels var det jo muligt at man vilde indtil videde besaa den med Græs.

Jeg tror derfor, at det vil være det Rigtigste at nøies med en Grusning, hvortil jeg selv kan levere Materialet, Kulslagger, fra mit Bryggeri. Jeg har paa den Maade gruset mange Pladser paa mine Eiendomme.
D. Hr H..J. Larsens Tilbud mener jeg bør derfor kun omfatte den lovbefalede Bræmme 1½ alen bred med Huller til Planter, samt Regulering og Planering af Pladsen samt det af mig leverede Gruus.
Nogen Kjørebane er foreløbig ikke nødvendig.
De indlagte Bilag tillader jeg mig herved at sende tilbage.

Med Høiagtelse
Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen