Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-04-25

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

25-4-91

Lehnsbaron
Rosenørn-Lehn
Udenrigsminister

Deres Excellence
Som det er Deres Excellence bekjendt bestaar der i Italien en Lov, "Legge Pacca", ifølge hvilken det er forbudt at udføre Kunstværker af Landet, med mindre der udstedes en særlig Tilladelse af en dertil nedsat Commision.
Familien Borghese ønsker nu at skille sig ved de værdifuldeste Antiker i den berømte Samling

Villa Borghese og det er lykkedes mig at erhverve disse Ting til Glyptotheket.
Den herlige Herastatue, Hovedstykket i Sala del Giunione, staaer allerede nu i Glyptotheket.
Den staaende Anakreon Hovedstykket i "Sala del Tirteo" man troede nemlig tidligere at Pig.. forestillede Tyrtaios) er underveis hertil ombord paa Dampskibet "J.C. Jacobsen" og kan ventes med det allerførste.
Det skjønne Meleagerhoved, Statuen Periboëtes o fl. venter jeg fra Dag til Dag.

Alle disse Ting have uden Vanskelighed faaet den nødvendige Tilladelse.
Men nu staar det Sidste og det Bedste tilbage.
Den herlige Statue af "den siddende Digter" en af Roms interessanteste Antiker og Hovedstykket i hele Villa Borghese, mangler det nødvendige "Permesso".
Da det naturligviis vil være af den største Betydning for Glyptotheket at erhverve dette Hovedstykke og da en hensigtsmæssig Mellemkomst af vor Gesandt i Rom maaske kan bidrage til at lette Udstedelsen af Permessoet, tillader jeg mig at henvende mig til det høie Ministerium med Anmodning

om at det ikke vil nægte os sin Bistand.
Det er Professor W. Helbig i Rom som vi udelukkende skylde det glimrende Resultat af Bestræbelserne for at skaffe en første Rangs Antiksamling til Danmark; det er ogsaa ham der fører Forhandlingerne med Fyrst Borghese og de øvrige Vedkommende i Rom.
Han anmoder nu mig at bede Ministeriet om, at give Gesandten i Rom Paalæg om at yde sin Bistand ved denne Statues Frigjørelse. Han troer at det lettest skeer ad indirecte Vei at Gesandten ikke optræder officielt, men at han indbyder dem eller de Paagjældende til en Middag og bearbeider dem der.

II.
Dette bør jo skee i stadig Samraad med Helbig, som stadig bevæger sig i Regeringskredsene i Rom og som kan paapege det Øjeblik, hvor Forsøget skulde gjøres.
I det Haab at det høie Ministerium ikke vil forsmaae at beskjæftige sig med denne Sag, som vil kunne føie en ny Hæder til vor By er jeg

Deres Excellences
ærbødigst hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptoteket. Carl Jacobsens kopibog