Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-03-06

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

6-3-89

Kjære Krøyer
Nu er Skadeserstatningerne saa temmelig ude af Verden.
Kun Cugnot staaer her endnu, men ham klarer vi nok.
Det staaer derfor kun tilbage for mig at takke Dem ret meget for Deres Uleilighed med disse Sager, som vi ikke uden Deres Godheds fulde Bistand vilde have faaet saa let og glat ordnede.

Det var jo meget behageligt at Sedlmayr nedsatte sin Fordring til 1500 f.
Uheldigviis havde Klein samtidig tilbudt ham 2000 fr uden Afkortning.


Jeg har nu sendt ham de 1500 og takket ham for hans reduction.


Med Hensyn til mit Pariser besøg, da vilde det passe mig overordentligt godt hvis det kunde skee saaledes at jeg i Paaskedagene fra Langfredag Formiddag d 19’ April

var til Raadighed for Dem
Jeg skal nemlig til Bryllup i Hjørring (Elisabeth Rump m. Godskesen) den 16de April og vilde derfor reise den 17’ April directe til Paris, hvor jeg altsaa vilde være Fredag Form. D. 19


De forlanger 8 Dage til Ophængningen Tirsdag 23-30 ’ April
Udstillingen aabner jo i øvrigt først den 5te Mai.
Jeg haaber derfor at jeg kan fuldtud tilfredsstille Dem naar jeg møder Fredag d. 19de

Det vilde gjøre min Guddatter meget ondt, hvis jeg skulde forsømme hendes Bryllup.
Den sidste Uge skal jeg jo ligesom De være i Paris for at inspicere Arbeidet
deved vor Afdeling og for at repræsentere Landet ved Aabningshøjtideligheden.
Lad mig snarest mulig vide om De er tilfreds naar jeg møder den 19de April.
Ders hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris